វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល»

Speaker By:

Venue: (TBC) Battambang Province

Date: 15 Sep-15 Sep 2023

Time: 8:30 AM-4:00 PM

ឯកសារទស្សនៈទាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី

«ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល»

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ (០៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច)

ទីកន្លែង៖ (បញ្ជាក់ជូនតាមក្រោយ) ខេត្តបាត់ដំបង

Documents

CN_ on Legal Framework for CSOs-15-August-2023-BTB

Downloads

Other Event Archives

Second ICT Learning Forum 2015

11 Aug-11 Aug 2015 KSSA/ICF Center, Phnom Penh

The ICT Learning Forum has been conducted since 2010 and facilitated by CCC with technical support from Cambodia IT Association (CITA) and ICT Working Group Members

Read More

៤th Bi-monthly Member Meeting 2016

06 Oct-06 Oct 2016 KSSA/ICF Center, Phnom Penh

6 Oct 2016, KSSA/ICF Center, Phnom Penh - The 244th Bi-Monthly Members meeting will be convened on 6 October 2016. Based on CCC’s Bylaw, the meeting is designed for participants who are country representatives/executive directors and..

Read More

Promoting more effective partnership between INGOs and other CSO building on Oxfam's Future Roles of INGO in Cambodia

24 Feb-24 Feb 2015 CJCC, Phnom Penh

The consultation was aim to build common understanding on the role of civil society organization especially the future role of International Organizations in Cambodia.

Read More

34th HR Learning Forum 2017

31 May-31 May 2017 Diakonia Center/KSSA

Objectives of the HR Learning Forum • To strengthen participant’s internal policy to comply with the relevant laws of Cambodia • To promote the understanding of participants on the Legal compliance on Employment Terms and Condition • To create a.....

Read More

Taxation Obligation and TOI-E-Filing workshop

21 Dec-21 Dec 2023 Tonle Bassac II Restaurant

Read More

Bi-Monthly Meeting

02 Aug-02 Aug 2018 Diakonia\KSSA

Today, the 253rd Bi-Monthly meeting was convened at Diakonia Center (KSSA/ICF). Cooperation Committee for Cambodia - CCC is pleased to warmly congrat and welcome five new members organization including ...

Read More

M&E Learning Forum

31 Aug-31 Aug 2022

Read More
Event Calendar
25 Jul 2024, CCC Members 276th Bi-monthly Meeting on "Environmental, Social, and Governance and Practical Application in Cambodia"
29 Jul 2024, Basic Video Training