វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល»

Speaker By:

Venue: (TBC) Battambang Province

Date: 15 Sep-15 Sep 2023

Time: 8:30 AM-4:00 PM

ឯកសារទស្សនៈទាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី

«ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល»

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ (០៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ៤:០០ ល្ងាច)

ទីកន្លែង៖ (បញ្ជាក់ជូនតាមក្រោយ) ខេត្តបាត់ដំបង

Documents

CN_ on Legal Framework for CSOs-15-August-2023-BTB

Downloads

Other Event Archives

M&E Learning Forum #2 - Registration

25 Oct-25 Oct 2018 Diakonia Center/KSSA

In order to keep responding to the needs of the NGO community, the Cooperation Committee for Cambodia (CCC) had conducted the 19th M&E Learning Forum focusing on "Case Study and Successful Story"; conducted on 25 October 2018 at Diakonia Center (ICF/KSSA).

Read More

Finance Learning Forum

14 Aug-14 Aug 2019 Diakonia Center

To review the outcome and impact of last finance learning forum, To Enhance understanding on tax compliance and implementation for non-for-profit entities,..

Read More

Provincial NGO Networks of CCC

08 Aug-08 Aug 2017 PHNOM PENH

PHNOM PENH_Strengthening Provincial NGO networks is one of the key intervention of Governance Hub Program (GHP) of CCC ...

Read More

Annual General Meeting (2015)

10 Mar-10 Mar 2016 Daikonia Center(KSSA/ICF), Phnom Penh

This year2016, with feedback from CCC members and Executive Committee (EXCOM), the AGM will be held with the theme: “Engagement of CCC and its members in Cambodia Development ...”

Read More

Capacity building Plan and GPP Fast Tracking for NPA partners

07 Jun-07 Jun 2016 Sunway Hotel

The 7 April 2016 CCC's Bi-monthly members meeting is the 241th Member Meeting since 1991. Based on CCC’s Bylaw, the meeting is designed for country re presentatives/executive directors ...

Read More

Promoting more effective partnership between INGOs and other CSO building on Oxfam's Future Roles of INGO in Cambodia

24 Feb-24 Feb 2015 CJCC, Phnom Penh

The consultation was aim to build common understanding on the role of civil society organization especially the future role of International Organizations in Cambodia.

Read More
Event Calendar
25 Sep 2023, CBO learning forum
26 Sep 2023, Consultative Workshop on Reviewing and Providing Feedback on LANGO Analysis and the Proposed Amendment Input
28 Sep 2023, M&E learning forum
03 Oct 2023, BI-MONTHLY MEMBERS MEETING
18 Oct 2023, Do No Harm Training of Trainers
19 Oct 2023, ICT-Learning Forum