ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

នៅក្នុងផ្នែកនេះនៃគេហទំព័រ អ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការ គ.ស.ក នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា។ ប្រសិនបើ អ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្វែងរកព័ត៌មាន អ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំបាន។

សូមស្នើសុំព័ត៌មានតាមរយះ៖

លោកស្រី ស៊ិន ពុទ្ធារី នាយិកាប្រត្តិបត្តិ

សារអេឡិចត្រូនិច៖ putheary.sin@ccc-cambodia.org

លោក នង នាថនរៈ ប្រធានទំនាក់ទំនង និងគៀគរធនធាន

សារអេឡិចត្រូនិច៖ neatnorak.nong@ccc-cambodia.org

 

Media Resources

Photos | Videos | Logos and Publications | Press Realease | Latest News | Media Coverage

 

Event Calendar
18 Oct 2023, Do No Harm Training of Trainers
19 Oct 2023, ICT-Learning Forum