ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

នៅក្នុងផ្នែកនេះនៃគេហទំព័រ អ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអង្គការ គ.ស.ក នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា។ ប្រសិនបើ អ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្វែងរកព័ត៌មាន អ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំបាន។

សូមស្នើសុំព័ត៌មានតាមរយះ៖

លោកស្រី ស៊ិន ពុទ្ធារី ប្រធានទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព

សារអេឡិចត្រូនិច៖ putheary@ccc-cambodia.org

លោក ព្រំ វាសនា អ្នកឯកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង

សារអេឡិចត្រូនិច៖ veasna.prom@ccc-cambodia.org

លោក ស៊ាង លីដា មន្រ្តី ផ្នែកផលិតវីដេអូ

សារអេឡិចត្រូនិច៖ lida.seang@ccc-cambodia.org

Media Resources

Photos | Videos | Logos and Publications | Press Realease | Latest News | Media Coverage

 

Event Calendar
22 Apr 2021, HR Learning Forum #1
29 Apr 2021, Leader workshop on Local Fundraising and Resource Mobilization learning forum
03 May 2021, Do No Harm Exposure Workshop
06 May 2021, Local Fundraising Refresher course
17 May 2021, Local Fundraising course1
26 May 2021, ICT Learning Forum #1
04 Jun 2021, M&E Learning Forum #1
11 Nov 2021, Resource Mobilization #1