យើងជានរណា?

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

អង្គការ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) គឺជាអង្គការសមាជិកភាពឈានមុខសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការ គ.ស.ក មានសមាជិកប្រមាណ ១៨០ អង្គការ ដែលធ្វើការងារអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗ។ គ.ស.ក បានដើរតួនាទីជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកឆ្នើមលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកតស៊ូមតិ ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅចំនួនពីរធំៗគឺៈ បរិយាកាសអំណោយផល និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ទស្សនវិស័យ

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

បេសកកម្ម

ក្នុងនាមជាអង្គការសមាជិកភាព គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បី អភិបាលកិច្ចល្អ បរិយាកាសអំណោយផល និងនិរន្តរភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

គោលដៅ

  • ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
  • មជ្ឈមណ្ឌលធនធានប្រកបដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

គុណតម្លៃ

  • សុចរិតភាព
  • ភាពឆ្លើយតប
  • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
  • គុណភាព
  • បរិយាប័ន្ន

 

សារពីលោកស្រី⁣ ស៊ិន ពុទ្ធារី នាយិកាប្រតិបត្តិ

ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ  និងសូមស្វាគមន៍  និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័ររបស់អង្គការ គ.ស.ក។ 

គេហទំព័រនេះ អាចនាំអ្នកទទួលបានព័ត៌មានអំពី គណនេយ្យភាព តម្លាភាពនិង បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ គ.ស.ក និងពីសមាជិកភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា ព្រមទាំង រឿងរ៉ាវ ដែលកើតមានឡើង ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ គេហទំព័រក៏បង្ហាញផងដែរនូវកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអភិបាលកិច្ច ដែលកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលទី ៤ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ  ឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធសម្រាប់អភិបាលកិច្ច  ការកសាងសមត្ថភាព និងការរៀនសូត្រ  យុទ្ធនាការ និងការតស៊ូមតិ  ការចូលរួមពហុភាគី  និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ 

ខ្ញុំជឿជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រនេះ នឹងអាចជួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពសម្រាប់កម្ពុជា។

អង្គការ គ.ស.ក រីករាយក្នុងការបន្តធ្វើការងារជាមួយអ្នក និងទទួលនូវរាល់ការគាំទ្រពីអ្នក។ អង្គការ គ.ស.ក សូមទទួលនូវរាល់មតិយោបល់ពីអ្នកតាមរយះតំណភ្ជាប់នេះ

 
Event Calendar
24 Jun 2024, LFR Training course 2
11 Jul 2024, Awareness Workshop on International Financial Reporting Standard No.18 for Not-For-Profit Entities (IFRS 18 for NFPEs) and Accounting and Auditing Obligations for NFPEs