យើងជានរណា?

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

អង្គការ គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) គឺជាអង្គការសមាជិកភាពឈានមុខសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការ គ.ស.ក មានសមាជិកប្រមាណ ១៨០ អង្គការ ដែលធ្វើការងារអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សេងៗ។ គ.ស.ក បានដើរតួនាទីជាពិសេសក្នុងនាមជាអ្នកឆ្នើមលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច អ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកតស៊ូមតិ ដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅចំនួនពីរធំៗគឺៈ បរិយាកាសអំណោយផល និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ទស្សនវិស័យ

ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

បេសកកម្ម

ក្នុងនាមជាអង្គការសមាជិកភាព គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បី អភិបាលកិច្ចល្អ បរិយាកាសអំណោយផល និងនិរន្តរភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា

គោលដៅ

  • ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
  • មជ្ឈមណ្ឌលធនធានប្រកបដោយនិរន្តរភាព សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

គុណតម្លៃ

  • សុចរិតភាព
  • ភាពឆ្លើយតប
  • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
  • គុណភាព
  • បរិយាប័ន្ន

 

សារពីលោកស្រី⁣ ស៊ិន ពុទ្ធារី នាយិកាប្រតិបត្តិ

ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ  និងសូមស្វាគមន៍  និងថ្លែងអំណរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័ររបស់អង្គការ គ.ស.ក។ 

គេហទំព័រនេះ អាចនាំអ្នកទទួលបានព័ត៌មានអំពី គណនេយ្យភាព តម្លាភាពនិង បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ គ.ស.ក និងពីសមាជិកភាព អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា ព្រមទាំង រឿងរ៉ាវ ដែលកើតមានឡើង ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។ គេហទំព័រក៏បង្ហាញផងដែរនូវកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌលអភិបាលកិច្ច ដែលកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលទី ៤ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវ  ឧបករណ៍និងប្រព័ន្ធសម្រាប់អភិបាលកិច្ច  ការកសាងសមត្ថភាព និងការរៀនសូត្រ  យុទ្ធនាការ និងការតស៊ូមតិ  ការចូលរួមពហុភាគី  និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ 

ខ្ញុំជឿជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័រនេះ នឹងអាចជួយជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពសម្រាប់កម្ពុជា។

អង្គការ គ.ស.ក រីករាយក្នុងការបន្តធ្វើការងារជាមួយអ្នក និងទទួលនូវរាល់ការគាំទ្រពីអ្នក។ អង្គការ គ.ស.ក សូមទទួលនូវរាល់មតិយោបល់ពីអ្នកតាមរយះតំណភ្ជាប់នេះ

 
Event Calendar
25 Sep 2023, CBO learning forum
26 Sep 2023, Consultative Workshop on Reviewing and Providing Feedback on LANGO Analysis and the Proposed Amendment Input
28 Sep 2023, M&E learning forum
03 Oct 2023, BI-MONTHLY MEMBERS MEETING
18 Oct 2023, Do No Harm Training of Trainers
19 Oct 2023, ICT-Learning Forum