ការគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ស៊ិន ពុទ្ធារី

នាយិកាប្រតិបត្តិ

putheary.sin@ccc-cambodia.org

អែល សុធារី

អែល សុធារី

នាយិកាកម្មវិធី

sotheary.el@ccc-cambodia.org

នង នាថនរៈ

នង នាថនរៈ

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច

neatnorak.nong@ccc-cambodia.org

ច័ន្ទ ភក្តី

ច័ន្ទ ភក្តី

Head of Operations and Membership Development

pheakdey.chan@ccc-cambodia.org

ទីប្រឹក្សា

លោក⁣ សឿង សារឿន

លោក⁣ សឿង សារឿន

ទីប្រឹក្សាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់

saroeun.soeung@ccc-cambodia.org

View Profile

Mr. Saroeun has been working with non-profit-sector for more than 15 years in both operations, senior management and leadership positions.

Currently he is an Executive Director of a longest and largest membership organization in Cambodia, Cooperation Committee for Cambodia (CCC), promoting good governance and fostering enabling environment for civil society. He is one of the initiators of the self regulation for NGOs in Cambodia (www.ccc-cambodia.org).

He is one of the founders of Transparency International Cambodia, fighting against corruption (http://www.ticambodia.org), and a steering committee members of Asia Democracy Networks (ADN), a platform of civil society organizations for promoting democracy in Asia (http://www.adn21.asia).

Mr. Saroeun serves as a member of National Working Group on Social Accountability, promoting harmonization of both duty barriers and right holders in addressing development challenges. He is a Chairperson of Steering Committee for Working Group on Partnership and Decentralization (WGPD), promoting local democratic development (www.wgpd.net), and National NGO Fund Board of Directors funded by GIZ and AECID. He and CCC is a Co-Convener of Asian Development Alliance (ADA), a national platforms of civil society organizations for promoting development works across Asia and the world we want (http://www.facebook.com/groups/ADA2013), and a National Coordinator of Global Coalition Against Poverty (GCAP) Cambodia.

Mr. Saroeun holds master degree in General Management from local University, and pursuing MA in Peace building from Coventry University (UK). Areas of expertise include: organizational development, governance, capacity development and community development.

 

 

យឿង សុធារ៉ា

យឿង សុធារ៉ា

ទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់

sotheara.yoeurng@ccc-cambodia.org

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ជា វិបុល

ជា វិបុល

អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

vibol.chea@ccc-cambodia.org

View Profile

Mr. CHEA Vibol

He is studying Master of Development Management (MDM) from 2013 -2014 at Norton University and finished Bachelor degree of Social Science and Law in August 2010 at Cambodian University For Specialties. Moreover, He got a lot of short course trainings.

Currently, he is working for Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in Phnom Penh, holding a position as Certification Officer. From this position, he is responsible for facilitate and conduct organizational assessment of applicant CSOs against the GPP standards, support the revision of the Code and Voluntary Certification System (VCS) through participatory approaches based on the needs of civil society in Cambodia, conduct training, coaching and mentoring to Voluntary Field Assessor (VFAs), and Promotion of Voluntary Certification System (VCS).

In CCC from April 2012 to December 2013, he worked for a position of Development and Outreach Officer. From this position, he has gained an experience in providing mentoring and coaching for applying Participatory Action Research (PAR) in the community, a bit related to conventional research and Organizational Development (OD) to NGOs partner in Cambodia. Moreover, he has better understanding on development practice and social change, right based approach to development, organizational development, strategic planning, human resource management, monitoring and evaluation, and project cycle management.

In the previous experience, he worked for Youth for Peace for eight years to hold two positions. First six years was a trainer/facilitator to provide training to youth on different topics which included: Building Good Self, Culture of Peace, Conflict Resolution, National Identity, Loyalty and Building Good Family, and Leadership and Facilitator Technique. Second position, two years, in YFP was a Team Leader to provide training to youth on Leadership and planning, Community Development, Community Need Assessment, and Proposal Writing. In this position, he was also responsible for providing small grants to youth group in three provinces which included Battambang, Phnom Penh, and Take province.

He was good at working with youth to build inner peace, critical thinking, creative idea, and responsibility. He was able to push/foster youth to live in solidarity, to respect the multiple cultures, to take care about social issues, and to contribute to the social issues in Cambodia. Moreover, he is able to provide mentoring and coaching on organizational development.

ផេង ច័ន្ទឌី

ផេង ច័ន្ទឌី

អ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

chandy.pheng@ccc-cambodia.org

ថន សុខុមាលា

ថន សុខុមាលា

មន្រ្តីអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

sokhomala.than@ccc-cambodia.org

សុខ សុវណ្ណ

សុខ សុវណ្ណ

ប្រធាន ផ្នែកCBO

sovann.sok@ccc-cambodia.org

សន ប៊ុនធឿន

សន ប៊ុនធឿន

អ្នកឯកទេស ផ្នែកCBO

bunthoeurn.sarn@ccc-cambodia.org

លុយ ធារី

លុយ ធារី

ប្រធាន ផ្នែកកសាងសមត្ថភាព

theary.luy@ccc-cambodia.org

សុខ ណេង

សុខ ណេង

អ្នកឯកទេស ផ្នែកDNH

neng.sok@ccc-cambodia.org

វ៉ង សៀន

វ៉ង សៀន

អ្នកឯកទេស ផ្នែកតាមដាន វាយតម្លៃនិងរបាយការណ៍

sean.vang@ccc-cambodia.org

រី សុវណ្ណា

រី សុវណ្ណា

ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងតស៊ូមតិ

sovanna.ry@ccc-cambodia.org

Ms. Chun Sotheary

Ms. Chun Sotheary

Legal Specialist

sotheary.chun@ccc-cambodia.org

Mr. Pheng Seng

Mr. Pheng Seng

SDGs Intern

seng.pheng@ccc-cambodia.org

ការទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច

លឹម ឌីណា

លឹម ឌីណា

អ្នកឯកទេស មូនិធិសង្គមស៊ីវិល

dina.loem@ccc-cambodia.org

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែក ICT និង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

sovansathya.ouk@ccc-cambodia.org

យ៉ង យ៉ាត់ចន្ទ្រសីហា

យ៉ង យ៉ាត់ចន្ទ្រសីហា

ជំនួយការទំនាក់ទំនង និងអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច

yathchannseyha.yung@ccc-cambodia.org

ការអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព និងប្រតិបតិ្តការ

ជេន សុជឿន

ជេន សុជឿន

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព និងពង្រឹងបណ្តាញ

sochoeun.chen@ccc-cambodia.org

ចាន់ សុម៉ាលី

ចាន់ សុម៉ាលី

អ្នកឯកទេស ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

somaly.chan@ccc-cambodia.org

ឧិម ណារ៉េត

ឧិម ណារ៉េត

ប្រធាន​ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

nareth.om@ccc-cambodia.org

អោម ស៊ីថា

អោម ស៊ីថា

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

sitha.om@ccc-cambodia.org

សឿង សត្យា

សឿង សត្យា

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

satya.soeung@ccc-cambodia.org

ឌឹម បូរ៉ា

ឌឹម បូរ៉ា

មន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

bora.dim@ccc-cambodia.org

អេង រដ្ឋា

អេង រដ្ឋា

អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម

rotha.eng@ccc-cambodia.org

សុ ប៉ូលីន

សុ ប៉ូលីន

មន្រ្តីរដ្ឋបាល

polin.so@ccc-cambodia.org

សយ បួរ៉ា

សយ បួរ៉ា

អ្នកបើកបរ និងរត់សំបុត្រ

bora.soy@ccc-cambodia.org

ចាន់ ប៊ុនធឿន

ចាន់ ប៊ុនធឿន

មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យា

bunthoeun.chan@ccc-cambodia.org

ប៉ែន ហឿង

ប៉ែន ហឿង

អ្នកអនាម័យ

N/A

ដួង កែវ

ដួង កែវ

អ្នកអនាម័យ

N/A

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

Event Calendar
26 May 2021, ICT Learning Forum #1
04 Jun 2021, M&E Learning Forum #1