ការគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ស៊ិន ពុទ្ធារី

នាយិកាប្រតិបត្តិ

ច័ន្ទ ភក្តី

ច័ន្ទ ភក្តី

ប្រធានអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព និង​កៀរគរធនធាន

លុយ ធារី

លុយ ធារី

ប្រធានកម្មវិធី

អ៊ូ សាអ៊ន

អ៊ូ សាអ៊ន

ប្រធានប្រតិបត្តិការ

ទីប្រឹក្សា

Mr. DEILE Jürgen

Mr. DEILE Jürgen

Peace Worker, CPS Advisor

ផាន់ ចាន់ដារា

ផាន់ ចាន់ដារា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកCPS

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

សុខ សុវណ្ណ

សុខ សុវណ្ណ

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកCBO

ឡាវ ប៊ុនរិទ្ធី

ឡាវ ប៊ុនរិទ្ធី

អ្នកឯកទេស ផ្នែកឧបករណ៍មិនបង្កទំនាស់

សួន សាន្ត

សួន សាន្ត

មន្ត្រី CBO

បេ បូរី

បេ បូរី

អ្នកឯកទេស ផ្នែកតាមដាន វាយតម្លៃនិងរបាយការណ៍

ជា វិបុល

ជា វិបុល

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

View Profile

Mr. CHEA Vibol

He is studying Master of Development Management (MDM) from 2013 -2014 at Norton University and finished Bachelor degree of Social Science and Law in August 2010 at Cambodian University For Specialties. Moreover, He got a lot of short course trainings.

Currently, he is working for Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in Phnom Penh, holding a position as Certification Officer. From this position, he is responsible for facilitate and conduct organizational assessment of applicant CSOs against the GPP standards, support the revision of the Code and Voluntary Certification System (VCS) through participatory approaches based on the needs of civil society in Cambodia, conduct training, coaching and mentoring to Voluntary Field Assessor (VFAs), and Promotion of Voluntary Certification System (VCS).

In CCC from April 2012 to December 2013, he worked for a position of Development and Outreach Officer. From this position, he has gained an experience in providing mentoring and coaching for applying Participatory Action Research (PAR) in the community, a bit related to conventional research and Organizational Development (OD) to NGOs partner in Cambodia. Moreover, he has better understanding on development practice and social change, right based approach to development, organizational development, strategic planning, human resource management, monitoring and evaluation, and project cycle management.

In the previous experience, he worked for Youth for Peace for eight years to hold two positions. First six years was a trainer/facilitator to provide training to youth on different topics which included: Building Good Self, Culture of Peace, Conflict Resolution, National Identity, Loyalty and Building Good Family, and Leadership and Facilitator Technique. Second position, two years, in YFP was a Team Leader to provide training to youth on Leadership and planning, Community Development, Community Need Assessment, and Proposal Writing. In this position, he was also responsible for providing small grants to youth group in three provinces which included Battambang, Phnom Penh, and Take province.

He was good at working with youth to build inner peace, critical thinking, creative idea, and responsibility. He was able to push/foster youth to live in solidarity, to respect the multiple cultures, to take care about social issues, and to contribute to the social issues in Cambodia. Moreover, he is able to provide mentoring and coaching on organizational development.

ភោគ ស្រីពេជ្រ

ភោគ ស្រីពេជ្រ

មន្រ្តីអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

រឿង រង្សី

រឿង រង្សី

មន្ត្រីអភិវឌ្ឈន៍សមត្ថភាព

ស ម៉ូរី

ស ម៉ូរី

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកPLA

ប្រាក់ កែវគង្គា

ប្រាក់ កែវគង្គា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកច្បាប់

នី វាសនា

នី វាសនា

មន្រ្តី PLA

ផេង សេង

ផេង សេង

ជំនួយការ​ PLA

អភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព និង​កៀរគរធនធាន

ជេន សុជឿន

ជេន សុជឿន

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព និងពង្រឹងបណ្តាញ

សាំង សុចន្ទ្រា

សាំង សុចន្ទ្រា

មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

សន ប៊ុនធឿន

សន ប៊ុនធឿន

អ្នកឯកទេស ផ្នែកពង្រឹងបណ្តាញ

ជួន ឈាន់

ជួន ឈាន់

អ្នកឯកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងចងក្រងលទ្ធផល

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកICT និង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

ចាន់ ប៊ុនធឿន

ចាន់ ប៊ុនធឿន

មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យា

អ៊ុន សុធា

អ៊ុន សុធា

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

Ms. SOM Chanthorn

Ms. SOM Chanthorn

អ្នកឯកទេស ផ្នែក​កៀរគរធនធាន

ឌឹម បូរ៉ា

ឌឹម បូរ៉ា

មន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ​ UNDP

សេក រដ្ឋនៈ

សេក រដ្ឋនៈ

ជំនួយការទំនាក់ទំនង និងកៀរគរធនធាន

ប្រតិបតិ្តការ

ស៊ឹម សោភណា

ស៊ឹម សោភណា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកធនធានមនុស្ស

អោម ស៊ីថា

អោម ស៊ីថា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

សឿង សត្យា

សឿង សត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែករដ្ឋបាលនិងលទ្ធកម្ម

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ជំនួយការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ

សយ បូរ៉ា

សយ បូរ៉ា

ជំនួយការ រដ្ឋបាល

ប៉ែន ហឿង

ប៉ែន ហឿង

អ្នកអនាម័យ

ដួង កែវ

ដួង កែវ

អ្នកអនាម័យ

ឆាង ឈុយ

ឆាង ឈុយ

អ្នកហាត់ការ​ រដ្ឋបាល

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

Structure-2022-v45

Event Calendar
21 Jun 2023, ICT Learning forum
26 Jun 2023, HID Project Management Training