ការគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ស៊ិន ពុទ្ធារី

នាយិកាប្រតិបត្តិ

នង នាថនរៈ

នង នាថនរៈ

ប្រធានទំនាក់ទំនង និងគៀគរធនធាន

ច័ន្ទ ភក្តី

ច័ន្ទ ភក្តី

ប្រធានប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព

លុយ ធារី

លុយ ធារី

ប្រធានកម្មវិធី

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ជា វិបុល

ជា វិបុល

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

View Profile

Mr. CHEA Vibol

He is studying Master of Development Management (MDM) from 2013 -2014 at Norton University and finished Bachelor degree of Social Science and Law in August 2010 at Cambodian University For Specialties. Moreover, He got a lot of short course trainings.

Currently, he is working for Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in Phnom Penh, holding a position as Certification Officer. From this position, he is responsible for facilitate and conduct organizational assessment of applicant CSOs against the GPP standards, support the revision of the Code and Voluntary Certification System (VCS) through participatory approaches based on the needs of civil society in Cambodia, conduct training, coaching and mentoring to Voluntary Field Assessor (VFAs), and Promotion of Voluntary Certification System (VCS).

In CCC from April 2012 to December 2013, he worked for a position of Development and Outreach Officer. From this position, he has gained an experience in providing mentoring and coaching for applying Participatory Action Research (PAR) in the community, a bit related to conventional research and Organizational Development (OD) to NGOs partner in Cambodia. Moreover, he has better understanding on development practice and social change, right based approach to development, organizational development, strategic planning, human resource management, monitoring and evaluation, and project cycle management.

In the previous experience, he worked for Youth for Peace for eight years to hold two positions. First six years was a trainer/facilitator to provide training to youth on different topics which included: Building Good Self, Culture of Peace, Conflict Resolution, National Identity, Loyalty and Building Good Family, and Leadership and Facilitator Technique. Second position, two years, in YFP was a Team Leader to provide training to youth on Leadership and planning, Community Development, Community Need Assessment, and Proposal Writing. In this position, he was also responsible for providing small grants to youth group in three provinces which included Battambang, Phnom Penh, and Take province.

He was good at working with youth to build inner peace, critical thinking, creative idea, and responsibility. He was able to push/foster youth to live in solidarity, to respect the multiple cultures, to take care about social issues, and to contribute to the social issues in Cambodia. Moreover, he is able to provide mentoring and coaching on organizational development.

សុខ សុវណ្ណ

សុខ សុវណ្ណ

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកCBO

ឡាវ ប៊ុនរិទ្ធី

ឡាវ ប៊ុនរិទ្ធី

អ្នកឯកទេស ផ្នែកឧបករណ៍មិនបង្កទំនាស់

ស ម៉ូរី

ស ម៉ូរី

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកPLA

ប្រាក់ កែវគង្គា

ប្រាក់ កែវគង្គា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកច្បាប់

រឿង រង្សី

រឿង រង្សី

មន្ត្រីអភិវឌ្ឈន៍សមត្ថភាព

ភោគ ស្រីពេជ្រ

ភោគ ស្រីពេជ្រ

មន្រ្តីអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ផេង សេង

ផេង សេង

ជំនួយការ​ PLA

ការទំនាក់ទំនង និងគៀគរធនធាន

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកICT និង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

អ៊ុន សុធា

អ៊ុន សុធា

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ចាន់ ប៊ុនធឿន

ចាន់ ប៊ុនធឿន

មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យា

ការអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព និងប្រតិបតិ្តការ

ជេន សុជឿន

ជេន សុជឿន

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកអភិវឌ្ឈន៍សមាជិកភាព និងពង្រឹងបណ្តាញ

សឿង សត្យា

សឿង សត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែករដ្ឋបាលនិងលទ្ធកម្ម

អោម ស៊ីថា

អោម ស៊ីថា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

សន ប៊ុនធឿន

សន ប៊ុនធឿន

អ្នកឯកទេស ផ្នែកពង្រឹងបណ្តាញ

ស៊ឹម សោភណា

ស៊ឹម សោភណា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកធនធានមនុស្ស

ឌឹម បូរ៉ា

ឌឹម បូរ៉ា

មន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុ

ជួន ឈាន់

ជួន ឈាន់

អ្នកឯកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងចងក្រងលទ្ធផល

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ជំនួយការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ

សយ បូរ៉ា

សយ បូរ៉ា

ជំនួយការ រដ្ឋបាល

ប៉ែន ហឿង

ប៉ែន ហឿង

អ្នកអនាម័យ

ដួង កែវ

ដួង កែវ

អ្នកអនាម័យ

ឆាង ឈុយ

ឆាង ឈុយ

អ្នកហាត់ការ​ រដ្ឋបាល

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

Structure-2022-v45

Event Calendar
10 Feb 2023, សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងក្របខណ្ឌច្បាប់ពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធឌីជីថល
02 Mar 2023, CCC MEMBERS’ 33 rd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)