ការគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក

ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

ស៊ិន ពុទ្ធារី

ស៊ិន ពុទ្ធារី

នាយិកាប្រតិបត្តិ

លុយ ធារី

លុយ ធារី

ប្រធានកម្មវិធី

អ៊ូ សាអ៊ន

អ៊ូ សាអ៊ន

ប្រធានប្រតិបត្តិការ

ជា វិបុល

ជា វិបុល

ប្រធានទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

View Profile

Mr. CHEA Vibol

He is studying Master of Development Management (MDM) from 2013 -2014 at Norton University and finished Bachelor degree of Social Science and Law in August 2010 at Cambodian University For Specialties. Moreover, He got a lot of short course trainings.

Currently, he is working for Cooperation Committee for Cambodia (CCC) in Phnom Penh, holding a position as Certification Officer. From this position, he is responsible for facilitate and conduct organizational assessment of applicant CSOs against the GPP standards, support the revision of the Code and Voluntary Certification System (VCS) through participatory approaches based on the needs of civil society in Cambodia, conduct training, coaching and mentoring to Voluntary Field Assessor (VFAs), and Promotion of Voluntary Certification System (VCS).

In CCC from April 2012 to December 2013, he worked for a position of Development and Outreach Officer. From this position, he has gained an experience in providing mentoring and coaching for applying Participatory Action Research (PAR) in the community, a bit related to conventional research and Organizational Development (OD) to NGOs partner in Cambodia. Moreover, he has better understanding on development practice and social change, right based approach to development, organizational development, strategic planning, human resource management, monitoring and evaluation, and project cycle management.

In the previous experience, he worked for Youth for Peace for eight years to hold two positions. First six years was a trainer/facilitator to provide training to youth on different topics which included: Building Good Self, Culture of Peace, Conflict Resolution, National Identity, Loyalty and Building Good Family, and Leadership and Facilitator Technique. Second position, two years, in YFP was a Team Leader to provide training to youth on Leadership and planning, Community Development, Community Need Assessment, and Proposal Writing. In this position, he was also responsible for providing small grants to youth group in three provinces which included Battambang, Phnom Penh, and Take province.

He was good at working with youth to build inner peace, critical thinking, creative idea, and responsibility. He was able to push/foster youth to live in solidarity, to respect the multiple cultures, to take care about social issues, and to contribute to the social issues in Cambodia. Moreover, he is able to provide mentoring and coaching on organizational development.

ទីប្រឹក្សា

Mr. DEILE Jürgen

Mr. DEILE Jürgen

Peace Worker, CPS Advisor

ផាន់ ចាន់ដារា

ផាន់ ចាន់ដារា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកCPS

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ប្រាក់ កែវគង្គា

ប្រាក់ កែវគង្គា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងតស៊ូមតិ

នី វាសនា

នី វាសនា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងតស៊ូមតិ

ផេង សេង

ផេង សេង

ជំនួយការ​ PLA

សន ប៊ុនធឿន

សន ប៊ុនធឿន

អ្នកឯកទេស ផ្នែកពង្រឹងបណ្តាញ

សួន សាន្ត

សួន សាន្ត

មន្ត្រី CBO

សេក រដ្ឋនៈ

សេក រដ្ឋនៈ

ជំនួយការ ពង្រឹងបណ្តាញ

ជួន ឈាន់

ជួន ឈាន់

អ្នកឯកទេស ផ្នែកទំនាក់ទំនង និងចងក្រងលទ្ធផល

បេ បូរី

បេ បូរី

អ្នកឯកទេស ផ្នែកតាមដាន វាយតម្លៃនិងរបាយការណ៍

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ៊ុក សុវណ្ណសត្យា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកICT និង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

ទំនាក់ទំនង និង​ អភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

សូ សោទ្ធី

សូ សោទ្ធី

អ្នកគ្រប់គ្រង ផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

អ៊ុន សុធា

អ៊ុន សុធា

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

សាំង សុចន្ទ្រា

សាំង សុចន្ទ្រា

មន្រ្តីអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព

រឿង រង្សី

រឿង រង្សី

មន្ត្រីអភិវឌ្ឈន៍សមត្ថភាព

ភោគ ស្រីពេជ្រ

ភោគ ស្រីពេជ្រ

មន្ត្រីអភិវឌ្ឈន៍សមត្ថភាព

ប្រតិបតិ្តការ

អោម ស៊ិថា

អោម ស៊ិថា

អ្នកឯកទេស ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

បេន ផន

បេន ផន

អ្នកឯកទេស ផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

ឌឹម បូរ៉ា

ឌឹម បូរ៉ា

មន្រ្តី ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ចាន់ ប៊ុនធឿន

ចាន់ ប៊ុនធឿន

មន្រ្តីព័ត៌មានវិទ្យា

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ភ័ណ្ឌ ស្រីលក្ខណ៍

ជំនួយការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ

សយ បូរ៉ា

សយ បូរ៉ា

ជំនួយការ រដ្ឋបាល

សៅ សុគន្ធី

សៅ សុគន្ធី

បុគ្គលិកហាត់ការ ផ្នែករដ្ខបាល

ឃុត ម៉ាច

ឃុត ម៉ាច

អ្នកអនាម័យ

ដួង កែវ

ដួង កែវ

អ្នកអនាម័យ

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ

Structure-2024

Event Calendar
24 Jun 2024, LFR Training course 2
11 Jul 2024, Awareness Workshop on International Financial Reporting Standard No.18 for Not-For-Profit Entities (IFRS 18 for NFPEs) and Accounting and Auditing Obligations for NFPEs