ប្រព័ន្ធស្តុកឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

អង្គការ គ.ស.ក មានសាវតា និងបទពិសោធន៍ជាងពីរទសវត្សន៍ និងមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងការងារ យ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិក និងជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ឋជាច្រើន។ អង្គការ គ.ស.ក ត្រូវបានចាត់ទុកជាមជ្ឈមណ្ឌលទុកដាក់ឯកសារយ៉ាងសំខាន់មួយសំរាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់ខ្លួនផង សម្រាប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផង រួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាល និងផ្នែកឯកជន និងសំរាប់គោលបំណងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតផង។  អង្គការ គ.ស.ក បានប្រមូលស្តុកឯកសារជាច្រើន ទាំងឯកសារស្រាវជ្រាវ និងឯកសារគោលនយោបាយ ដែលទាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងបានបង្កើតឲ្យមាន ប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងការទាញយកឯកសារផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យតួអង្គចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍នានា និងអ្នកសិក្សា ក្នុងការទទួលបានប្រភពទិន្នន័យពីគេហទំព័រ នូវលទ្ឋផលរបកគំហើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីៗជាច្រើន ព្រមទាំងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ឯកសារសិក្សាស្រាវនិងឯកសារដ៏ទៃទៀតជាច្រើន ដែលបានចងក្រងដោយ អង្គការ គ.ស.ក អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិក អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានា និងរដ្ឋាភិបាល គឺត្រូវបានប្រមូលរក្សាស្តុកទុក និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ឋគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។  លើសពីនេះគឺនៅមានឯកសារជាច្រើនដែលបានប្រមូល និងរក្សាទុកក្នុងកំឡុងពេលជាងពីរទសវត្សន៍កន្លងមកនេះ។

Event Calendar
20 Dec 2022, Together for Better Future
21 Dec 2022, National Workshop on Tax Compliance
22 Dec 2022, Do No Harm Community Practice Forum
23 Dec 2022, ICT Learning Forum