សូមស្វាគមន៍មូលដ្ឋានទិន្នន័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល CCC

CCC NGO Database is a critical resource that provides information for CCC to be able to bring together the NGO sectors shared voice and provide important information for development agencies. The database has been functioning to serve needs of Civil Society Organizations (CSOs) for over 10 years and has stored NGO information and activities since 2004.

This Database is updating and maintenance by the Cooperation Committee for Cambodia (CCC). The Cooperation Committee for Cambodia (CCC) is grateful to Civil Society Organizations (CSOs) and Stakeholders for supporting this Database and contributing to more effective aid management by providing timely and comprehensive information.For further information or assistance, please visit ngodb2.ccc-cambodia.org.

អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗ

ុុអាប៉ូប៉ូ ( គម្រោងបោសសំអាតមីនប្រឆាំងមនុស្ )

APOPO (Anti Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling (Anti Personnel Mine Removal Product Development))

International NGOs

www.apopo.org

Action Aid Cambodia (AAC)

International NGOs

https://cambodia.actionaid.org

Nomad Recherche at Soutiex International (Nomad RSI)

International NGOs

www.nomadrsi.org

ខារ៉ាមម្ពុជា

Coordination of Action Research on Aids and Mobility(Caram Cambodia) (CARAM)

Local NGOs

www.caram cambodia.org

មូលនិធិអាស៊ី

The Asia Foundation (TAF)

International NGOs

www.asiafounddation.org