តើជីភីភីគឺជាអ្វី?

  • ជីភីភីតំណាងឱ្យអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
  • ជីភីភី គឺជាប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្ត ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក)។ ជីភីភី គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការជឿទុកចិត្តក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ វិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

តើជីភីភីធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ?

១. ជួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការប្រែក្លាយគោលនយោបាយអង្គការរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាព និងអនុលោមតាមបទដ្ឋានជីភីភី ។

២. គាំទ្រអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អ និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

៣. បម្រើ និងតម្រង់ទិសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រឲ្យបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានជីភីភី។

បទដ្ឋានអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជំនាន់ទី៥ (បានកែសម្រួលក្នុងឆ្នាំ ២០២០) ចែកចេញជាជាបីគោលការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

  • អភិបាលកិច្ចល្អ
  • ការគ្រប់គ្រងធនធានល្អ
  • ការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបដោយថាមវន្ត

គោលការណ៍ទាំងបីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាប្រភេទវិញ្ញាបនបត្រ។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រតែមួយប្រភេទក្នុងពេលតែមួយ ឬពីរប្រភេទក្នុងពេលតែមួយ ឬបីប្រភេទក្នុងពេលតែមួយក៏បាន។

គណៈកម្មាធិការអនុម័តការអនុវត្តក្រមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NCCC)

គណៈកម្មាធិការអនុម័តការអនុវត្តក្រមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល គឺជាគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ដែលមានអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្រេចចិត្តលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ ជីភីភី ។ សមាជិក NCCC គ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ ជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អ ការគ្រប់គ្រងធនធានល្អ និងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបដោយថាមវន្ត។

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ យកវិញ្ញាបនបត្រអភិបាលកិច្ចនិងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ (GPP)

Pic GPP on Website2 500

ការតាំងចិត្តរបស់ជីភីភី និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែល

Pic GPP on Website3 500

ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់បទដ្ឋាននៃជីភីភី ជាភាសាខ្មែរ សូមចុចត្រង់នេះ

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ពាក្យយកវិញ្ញាបនបត្រ សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមៈ

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ពាក្យយកវិញ្ញាបនបត្រអភិបាលកិច្ចល្អ

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ពាក្យយកវិញ្ញាបនបត្រការគ្រប់គ្រងធនធានល្អ

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការដាក់ពាក្យយកវិញ្ញាបនបត្រការអនុវត្តកម្មវិធីប្រកបដោយថាមវន្ត

 

Event Calendar
20 Dec 2022, Together for Better Future
21 Dec 2022, National Workshop on Tax Compliance
22 Dec 2022, Do No Harm Community Practice Forum
23 Dec 2022, ICT Learning Forum