ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្នើសុំ

 ១. តើអង្គការដែលផ្តាច់ជំនួយយូរឆ្នាំ អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយបានដែរឬទេ?

 •  ជំនួយបន្តនេះគឺសំរាប់ការស្នើសុំពីសំណាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិកភាពរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកជាដៃគូរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកជាដៃគូ របស់អង្គការ Bread for the World (BfdW)។
 • អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន នៅបណ្តាខេត្តគោលដៅចំនួន១០ និងរាជធានីភ្នំពេញ រួមមានខេត្តរតនគីរី ក្រចេះ កំពត ក្រុងព្រះសីហនុ ស្វាយរៀង សៀមរាប កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង តាកែវ និង រាជធានីភ្នំពេញ។
 • បណ្តាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកថ្នាក់ខេត្តទាំង១០ខាងលើ និង រាជធានីភ្នំពេញ។
 • សូមយោងទៅចំណុច ៥ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកឯកសារទស្សនៈទានសំរាប់ជំនួយបន្ត។

 ២. អង្គការមួយអាចស្នើសុំសំរាប់ប៉ុន្មានគម្រោង?

 • អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ មានសិទ្ធិស្នើសុំជំនួយបន្តនេះ ដើម្បីគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមគម្រោងមួយ ក្នុងកំឡុងពេលស្នើសុំ។

 ៣. ថវិកាអតិបរមាចំនួនប៉ុន្មានសំរាប់ជំនួយបន្ត?

 • ថវិកាអតិបរមានៃជំនួយបន្តគឺ ១៥,០០០ អឺរ៉ូ (ដប់ប្រាំពាន់អឺរ៉ូ) ។

៤. បើមានបដិភាគ តើកម្រិតប៉ុន្មានភាគរយ?

 • ភាគរយនៃបដិភាគគឺមិនកំណត់។ អ្នកស្នើសុំម្នាក់ៗអាចបញ្ជាក់ពីបដិភាគនេះប្រសិនបើមាន។

៥. តើគម្រោងត្រូវមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

 • រយៈពេលគម្រោងជាមធ្យមសម្រាប់ជំនួយបន្តនេះគឺ ១២ ខែ។

៦. កម្រិតចំណាយសម្រាប់រដ្ឋបាលប៉ុន្មានភាគរយ?

 • ការចំណាយរដ្ឋបាលអតិបរមានៃគម្រោងត្រូវបានកំណត់ ៣០% នៃតម្លៃសរុបរបស់គម្រោង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគរយនេះអាចនឹងត្រូវបានបង្កើន បើសិនជាគំនិចផ្តួចផ្តើមរបស់គម្រោងត្រូវការដើម្បីធានាបានភាពជោគជ័យរបស់គំរោង។ 

៧. តើអង្គការដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃ អង្គការ ស៊ី ស៊ី ស៊ី អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយបន្តនេះបានដែរឬទេ?

 • សូមមើលលេខ ១ ខាងលើ។ 

៨.តើជំនួយបន្តនេះគាំទ្រដល់ការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ ភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាពចំពោះក្រុមយុវជនដែរឬទេ?

 •  សូមយោងទៅផ្នែកគម្រោងនៅចំណុចទី ២ នៃសេចក្តីប្រកាសស្វែងរកឯកសារទស្សនៈទានសំរាប់ជំនួយបន្ត។
Event Calendar
22 Apr 2021, HR Learning Forum #1
29 Apr 2021, Leader workshop on Local Fundraising and Resource Mobilization learning forum
03 May 2021, Do No Harm Exposure Workshop
06 May 2021, Local Fundraising Refresher course
17 May 2021, Local Fundraising course1
26 May 2021, ICT Learning Forum #1
04 Jun 2021, M&E Learning Forum #1
11 Nov 2021, Resource Mobilization #1