មូលនិធិ / និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

បញ្ហានៃកង្វះមូលនិធិ/ធនធានតែងកើតមានជាញឹកញាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានតូចៗ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។ ជាទូទៅ  សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ នៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការរកមូលនិធិ និងធានាបាននូវមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់។ ពួកគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការរបត់នៃទំនោររបស់ម្ចាស់មូលនិធិនៅឡើយ។ ម៉្យាងទៀតជំនាញនៃការទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស និងការរៀបចំឯកសារទស្សនទាន/សំណើរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់ម្ចាស់មូលនិធិនៅមានកម្រិតនៅឡើយផងដែរ។ កង្វះខាតនៃការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងសេវាប្រឹក្សា ជាឬសគល់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចជំនះនូវបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបាន។

ដូច្នេះហើយ យើងសង្កេតឃើញថា នៅមានភាពចាំបាច់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពង្រឹងនូវសមត្ថភាព ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីអភិបាលកិច្ចរបស់អង្គការ គ.ស.ក នឹងពិនិត្យឡើងវិញ ក៍ដូចជារៀបចំជាផែនទីច្បាស់លាស់អំពីប្រភពធនធានសក្តានុពលនានា។ ទិន្នន័យនៃផែនទីធនធាន នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាទៀងទាត់ និងដាក់នៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត ដើម្បីបម្រើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។ ការសិក្សាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីវាយតម្លៃអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។ កម្មវិធីអភិបាលកិច្ចរបស់អង្គការ គ.ស.ក នឹងគ្រប់គ្រងមូលនិធិនេះ ហើយនិងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូច បន្តទៅដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអង្គការបណ្តាញតាមខេត្តនានា ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការចូលរួមរបស់ពួកគាត់  ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក៍ដូចជាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសអំណោយផលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល។

Event Calendar
30 Jan 2020, Consultative Meeting on Contemporary CSOs’ Enabling Environment
20 Mar 2020, HR Learning Forum
24 Apr 2020, Finance Learning Forum
05 May 2020, Resource Mobilization
17 Jun 2020, Governance Learning Forum