ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់ និងបទបញ្ញតិនានា អង្គការ គ.ស.ក បានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងឱ្យគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលមកពីបណ្ដាអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ។ បញ្ហា និងអភិក្រមនានា បានលើកមកពិភាក្សាជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗ ។ ក្រៅពីនេះយើងមានការសន្ទនាជាយុទ្ធសាស្រ្ត និងឱកាសជម្រុញសង្គមស៊ីវិលឱ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍនៃច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ្តផ្សេងៗ។ អង្គការ គ.ស.ក បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងរក្សាទុកលើច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ្ត ដូចមានព័ត៌មានរក្សាទុកនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ (សូមមេត្តាចូលតំណភ្ជាប់សម្រាប់ស្វែងយល់ពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងឯកសារផ្សេងៗរបស់ផ្នែកសេវាកម្មអង្គការសមាជិកភាព) ។

Event Calendar
27 Feb 2020, Do No Harm Training Workshop
04 Mar 2020, Separate Registration of Tax Identification Numbers (TIN)
20 Mar 2020, HR Learning Forum
26 Mar 2020, CCC’s 30th Annual General Meeting (AGM)
24 Apr 2020, Finance Learning Forum
05 May 2020, Resource Mobilization
17 Jun 2020, Governance Learning Forum
26 Jun 2020, M&E Learning Forum