គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការប្រតិបត្តិល្អរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការប្រតិបត្តិល្អរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន  បានបង្កើតទ្បើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាឯកសារមគ្គុទេ្ទសក៍ជំនួយស្មារតីដ៏មានសារៈសំខាន់ដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ  គណនេយ្យភាព  តម្លាភាព   និងនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលជាការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ក៏ដូចជាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

Documents

CBO guideline_whole book_01

Downloads

Relate publications

Event Calendar
06 Apr 2023, CBO Learning forum
28 Apr 2023, M&E Learning Forum