ការប្រកាសទូទៅ

សេចក្តីប្រកាសបណ្តុះបណ្តាល

  សេចក្តីប្រកាសវេទិកាសិក្សា

  Event Calendar
  02 Jun 2022, ICT Learning Forum - Security Communication Tools
  28 Jun 2022, ការបណ្តុះបណ្តាលផែនការអាជីវកម្ម CBO
  30 Jun 2022, CBO reflection workshop
  04 Aug 2022, HR Learning Forum
  02 Sep 2022, M&E Learning Forum
  30 Sep 2022, Finance Learning Forum
  14 Oct 2022, ICT Learning Forum