សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី

ការស្នើសុំពន្យារពេលសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារសវនកម្មឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២

សូម Join Telegram ដើម្បីតាមដានព័ត៌មាន
អំពី និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម : https://t.me/acarcambodia
May be an image of text
 
 
 
 

Documents

photo_2023-07-19_09-29-01

Downloads
Event Calendar
31 May 2024, Online Leader Workshop
07 Jun 2024, Awareness Raising Workshop on Environmental, Social and Governance (ESG)
24 Jun 2024, LFR Training course 2