សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី

ការស្នើសុំពន្យារពេលសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារសវនកម្មឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២

សូម Join Telegram ដើម្បីតាមដានព័ត៌មាន
អំពី និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម : https://t.me/acarcambodia
May be an image of text
 
 
 
 

Documents

photo_2023-07-19_09-29-01

Downloads
Event Calendar
25 Sep 2023, CBO learning forum
26 Sep 2023, Consultative Workshop on Reviewing and Providing Feedback on LANGO Analysis and the Proposed Amendment Input
28 Sep 2023, M&E learning forum
03 Oct 2023, BI-MONTHLY MEMBERS MEETING
18 Oct 2023, Do No Harm Training of Trainers
19 Oct 2023, ICT-Learning Forum