ប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្តឯករាជ្យ

ជី ភី ភី គឺជាប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្ត និងឯករាជ្យ ដែលសម្របសម្រួលដោយគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបតិ្តការដើម្បីកម្ពុជា (គ.ស.ក) ហើយ ជី ភី ភី ដើរតួរជាលេខាធិការដ្ឋាន។ ជី ភី ភី គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពជឿទុកចិត្តក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អ វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា តាមរយៈបទដ្ឋាន អភិបាលកិច្ចល្អ និងការអនុត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្ត។

បទដ្ឋានអភិបាលកិច្ចល្អ និងការអនុវត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងតំាងពីឆ្នាំ ២០០៥ តាមរយៈការចូលរួមប្រឹក្សាយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ពន្ឋ័ ដូចជា អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។ នេះគឺជាការសម្រួលលើកទីបី ដែលមាន ៦ជំពូក ២៥បទដ្ឋាន ៧១សូចនករ និង៦៥គោលការណ៍ណែនំា។ សូមធ្វើការចុចនៅទីនេះសំរាប់ទាញយកបទដ្ឋាននេះ ជាភាសារខ្មែរ និង ភាសាអង់គ្លេស

ចាប់តំាងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៧ មកប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយគំាទ្រទៅដល់អង្គការ និងស្ថាប័ន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ពាក្យ ដើម្បីអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន។

១. បុរេលក្ខខណ្ឌតម្រូវដើម្បីពិចារណាមុនការដាក់ពាក្យ

២. ពាក្យស្នើសុំ

៣. អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រស្ម័គ្រចិត្ត

សម្រាប់អង្គការដែលមានបំណងចង់ធ្វើការដាក់ពាក្យ ជាដំបូងត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវបុរេលក្ខខណ្ឌតម្រូវ ដើម្បីធានាគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។ បន្ទាប់ពីអង្គការដែលដាក់ពាក្យបានបំពេញឯកសារតាមការស្នើសុំហើយ វាត្រូវបានបញ្ជូនទៅ ជី ភី ភី តាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ និងតាមលំដាប់លំដោយ។

ការត្រួតពិនិត្យឯកសារបឋមត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្រ្តីវិញ្ញាបនបត្រ។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងឡាយត្រូវបានបំពេញ បន្ទាប់មកពាក្យនោះត្រូវបានពិនិត្យមើលដោយក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពឯកសារ។ ជំហានបន្ទាប់ គឺជាការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងនៅមូលដ្ឋាន។ ក្រោយពីទទួលបានលទ្ឋផលនៃការចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងនៅមូលដ្ឋាន លទ្ឋផលនេះត្រូវបានបង្ហាញជូនដល់គណៈកម្មាធិការអនុម័តការអនុវត្តក្រុមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលទទួលខុសត្រូវលើការពិនិត្យមើលជាចុងក្រោយ។ ការពិនិត្យនេះអាចនំាដល់ទាំងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ ឬការផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅលើបទដ្ឋានទាំងឡាយដែលត្រូវបានបំពេញតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ។ អនុសាសន៍ទាំងនេះ ចំាបាច់ត្រូវឆ្លើយតបដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលដាក់ពាក្យ ស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់មួយ។ ប្រសិនបើអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងរយៈពេល ១២ខែទេ នោះដំណើរការនេះ តម្រូវឲ្យចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំជាថ្មីឡើងវិញ។

បច្ចុប្បន្ន វិញ្ញាបនបត្រមានសុពលភាពរយៈពេលបីឆ្នាំ។ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្ញើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ៍សវនកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ ក៏ដូចជាគោលនយោបាយថ្មីទាំងឡាយ ដែលបានរៀបចំឡើង។ ការចុះពិនិត្យតាមដានមើលនៅក្នុងអំឡុងពេលបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ក៏ត្រូវបានកំណត់ធ្វើផងដែរ ដើម្បីវាយតម្លៃបញ្ហាប្រឈម និងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន។ ប្រសិនបើការតាមដានត្រូវបានបង្ហាញថា អង្គការដែលកំពុងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ បន្តរក្សាអនុវត្តនូវបទដ្ឋានដែលតម្រូវទាំងឡាយ ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ អង្គការទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំបន្តទៀត។ បើសិនការតាមដានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អង្កការដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រមិនរក្សាបាននូវបទដ្ឋានទាំងឡាយ មន្រ្តី ប្រព័ន្ឋវិញ្ញាបនបត្រនឹងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអនុម័តក្រមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ថា តើអង្គការដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនឹងត្រូវអនុវត្តតាមជំហានគោលនយោបាយស្តីពីបណ្តឹងតវ៉ា។

ជី ភី ភី ត្រូវបានការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការឯករាជ្យចំនួនពីរក្រុម៖ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពឯកសារ និងគណៈកម្មាធិការអនុម័តក្រមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពឯកសារ គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការត្រូតពិនិត្យឯកសារ នៃអង្គការដាក់ពាក្យ ការប៉ានប្រមាណនៃការប្រតិបត្តិ និងការផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ទៅដល់ក្រុមការងារ ជី ភី ភី។ គណៈកម្មាធិការអនុម័តក្រមនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល គឺជាក្រុមគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ ដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើ អង្គការដែលបានដាក់ពាក្យ រួមជាមួយគ្នាផងដែរនូវការផ្តល់អនុសាសន៍ក្នុងការបំពេញបន្ថែម និងអនុម័តលើវិញ្ញាបនបត្រ។

Event Calendar
20 Dec 2022, Together for Better Future
21 Dec 2022, National Workshop on Tax Compliance
22 Dec 2022, Do No Harm Community Practice Forum
23 Dec 2022, ICT Learning Forum