ពាក្យស្នើចូលជាសមាជិកភាព
យើងខ្ញុំ សូមចុះឈ្មោះជា៖
ប្រភេទនៃអង្គការ៖
កាលបរិច្ចេទចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖
ក្រសួង
ឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយ៖
ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំ៖
អំពីអង្គការ/ សមាគមរបស់អ្នក
ឈ្មោះពេញរបស់អង្គការ/សមាគម (ភាសាខ្មែរ)៖
ឈ្មោះពេញរបស់អង្គការ/សមាគម (ភាសាបរទេស)៖
អក្សរកាត់ (ខ្មែរ និង/ឬ បរទេស)៖
ទស្សនៈវិស័យ៖
បេសកកម្ម៖
គុណតម្លៃ៖
ទិសដៅ/គោលបំណង៖
ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ស្ថាប័ន៖
វិស្ស័យសំខាន់ៗ
ចំនួនបុគ្គលិក
បុគ្គលិកសរុប៖
ស្រ្តី
បុគ្គលិកក្នុងស្រុកសរុប៖
ស្រ្តី
បុគ្គលិកបរទេសសរុប៖
ស្រ្តី
គម្រោង/កម្មវិធី (រាយបញ្ជីចំណងជើងកម្មវិធីឬ / និងគម្រោងរបស់អ្នក)
តំបន់គ្រប់ដណ្តប់
ទីតាំងគម្រោងទីតាំងគម្រោងទីតាំងគម្រោង
ចំនួនអ្នកទទួលផល (ចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនៅពេល ដែលដាក់ពាក្យចូលជាសមាជិកភាពរបស់ គ.ស.ក)
អ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់សរុប៖
ស្រ្តី
អ្នកទទួលផលដោយប្រយោលសរុប៖
ស្រ្តី
ប្រភេទនៃអ្នកទទួលផល
ទំនាក់ទំនងរបស់ស្ថាប័ន
១). ការិយាល័យ
អាស័យដ្ឋាន៖
ទូរស័ព្ទ៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
ប្រអប់សំបុត្រ៖
ហ្វាក់៖
អ៊ីម៉ែល៖
គេហទំព័រ៖
២). នាយកប្រចាំប្រទេស/ នាយកប្រតិបត្តិ
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
៣). ប្រធានកម្មវិធី/គម្រោង
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
៤). បុគ្គលិកបង្គោលសម្រាប់ចូលរួមជាមួយអង្គការ គ.ស.ក
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
៥). បុគ្គលិកបង្គោលសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានអំពីជំនួយ/មូលនិធិ
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
ប្រធានកម្មវិធី/គម្រោង
១) គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
២) ហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
៣) តាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
៤) ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង និងបច្ចេកវិទ្យា
ឈ្មោះ៖
តួនាទី៖
អ៊ីម៉ែល៖
ទូរស័ព្ទដៃ៖
ការសន្យារបស់សមាជិក​​​​

ខ្ញុំបានអានលក្ខន្តិកៈរបស់ គ.ស.ក ។ ខ្ញុំបានយល់ច្បាស់ពីគោលការណ៍ និងលក្ខណដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈនេះ ខ្ញុំនឹងស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំប្តេជ្ញាគោរព និងអនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍ដែលបានចែង។
ឯកសារភ្ជាប់
Event Calendar
24 Jun 2024, LFR Training course 2
11 Jul 2024, Awareness Workshop on International Financial Reporting Standard No.18 for Not-For-Profit Entities (IFRS 18 for NFPEs) and Accounting and Auditing Obligations for NFPEs