ការកៀរគរធនធាន

ការកៀរគរធនធាន គឺជាដំណើរការនៃការទទួលយកធនធានពីអ្នកផ្តល់ធនធាន ដោយប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្រ្ត ឬយន្តការខុសៗគ្នា ក្នុងការអនុវត្តការងារ ឬសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ន ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់។ កិច្ចការនេះត្រូវការ ការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីទទួលបានធនធាន ដែលត្រូវការតាមពេលវេលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការកៀរគរធនធានគឺជាកត្តា ដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នទទួលបានធនធានត្រូវការសម្រាប់អនុវត្តការងារដូចដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងផែនការសកម្មភាព។ ការកៀរគរធនធានគឺមិនមែនត្រឹមតែការរៃអង្គាសថវិការប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺជាដំណើរការនៃការទទួលយកធនធានពីអ្នកផ្តល់ធនធាន (ម្ចាស់ជំនួយ) តាមយន្តការផ្សេងៗ។

ការកៀរគរធនធាន មានប្រាំផ្នែកសំខាន់ៗ ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា៖

  • ទស្សនៈទាន និងវដ្ដជីវិតនៃការកៀរគរធនធាន
  • ការធ្វើផែនទីម្ចាស់ជំនួយ ការធ្វើផែនទីធនធាន ទិដ្ឋភាពមូលនិធិ
  • ការគ្រប់គ្រងវដ្ដជីវិតគម្រោង
  • ការសរសេរគម្រោង
  • ការសរសេររបាយការណ៍

 

Event Calendar
30 Jan 2020, Consultative Meeting on Contemporary CSOs’ Enabling Environment
20 Mar 2020, HR Learning Forum
24 Apr 2020, Finance Learning Forum
05 May 2020, Resource Mobilization
17 Jun 2020, Governance Learning Forum