ទីកន្លែងសម្រាប់ជួល

USAID
Developmemt Innovations
 

តាមរយៈការផ្តល់ថវិកា និងការអនុវត្តភាពជាដៃគួ  ឌីអាយ (Development Innovation) បានផ្តល់ជំនួយជាទីកន្លែងនៅជាន់ទី១ រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងអិនធីណែត ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មក្នុងការរៀបចំនូវសិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗដល់សមាជិករបស់ខ្លួន និងអង្គការដ៏ទៃទៀត។ សេវាកម្មទីកន្លែងនេះ ផ្តល់សេវាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ (សន្និសិទ្ធ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត) ដែលអាចរៀបចំតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធី។

សម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីដោយមិនគិតកម្រៃរួមមាន LCD Projector, white board, screen, A/C, sound system, laser pointer, wireless microphones, Wifi internet។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្ភារៈបន្ថែមផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីគឺយោងតាមសំណើ ដែលមានតម្លៃជាកញ្ចប់រួមទាំង ផ្ទាំងសម្រាប់បញ្ចាំង អិនធើណែត ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្រឿងសង្ហារឹមរួមមាន កៅអ៊ី តុ ក្តាខៀន ក្រដាស់ផ្ទាំងធំ និងសេវាកម្មសំអាតដូចមាននៅក្នុងតារាងតម្លៃ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោម ឬទំនាក់ទំនាងលោកស្រី សូ ប៉ូលីន អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ តាមរយៈសារអេឡិត្រូនិច polin.so@ccc-cambodia.org ឬទូរស័ព្ទ ០៩២ ៧៩១ ៤៨០។

 

1. The package price for rental space.

Level of SeatsAcommodateRate in USDRate for members
Full DayHalf Day
Level 120 - 49 Seats805520% Off
Level 250 - 79 Seats10075 
Level 380 - 120 Seats14095 

Note: The package prices above are included:

  • IT: LCD screen and projector, internet usage, Sound System, Air-cons
  • Furniture: chairs, tables and white board
  • Cleaning: cleaning service

3. Arrangement Service

NoItemsPrice in USD
1Catering Service (Refreshment, Coffee break, Lunch…)Price upon Request
2Interpreter & TranslatorPrice upon Request
3Fresh FlowerPrice upon Request
4Earphone for Simultaneous InterpretationPrice upon Request
5OthersPrice upon Request

 

* This price is only for supporting staf cost and operatinal costs related t this space management

** The Price & Information is subject to change without prior notice!

Address : Development Innovations (1st Floor). #296, St. 271, Sangkat Toul Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Contact Person: Email: polin.so@ccc-cambodia.org. Tel 099 38 9955/015 510 995/ 023 216 009

Address : Development Innovations (1st Floor). #296, St. 271, Sangkat Toul Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Event Calendar
21 Jun 2023, ICT Learning forum
26 Jun 2023, HID Project Management Training