ទីកន្លែងសម្រាប់ជួល

USAID
Developmemt Innovations
 

តាមរយៈការផ្តល់ថវិកា និងការអនុវត្តភាពជាដៃគួ  ឌីអាយ (Development Innovation) បានផ្តល់ជំនួយជាទីកន្លែងនៅជាន់ទី១ រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងអិនធីណែត ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្មក្នុងការរៀបចំនូវសិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗដល់សមាជិករបស់ខ្លួន និងអង្គការដ៏ទៃទៀត។ សេវាកម្មទីកន្លែងនេះ ផ្តល់សេវាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ (សន្និសិទ្ធ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត) ដែលអាចរៀបចំតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃកម្មវិធី។

សម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីដោយមិនគិតកម្រៃរួមមាន LCD Projector, white board, screen, A/C, sound system, laser pointer, wireless microphones, Wifi internet។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្ភារៈបន្ថែមផ្សេងទៀត ដែលត្រូវការសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីគឺយោងតាមសំណើ ដែលមានតម្លៃជាកញ្ចប់រួមទាំង ផ្ទាំងសម្រាប់បញ្ចាំង អិនធើណែត ឧបករណ៍បំពងសម្លេង ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ គ្រឿងសង្ហារឹមរួមមាន កៅអ៊ី តុ ក្តាខៀន ក្រដាស់ផ្ទាំងធំ និងសេវាកម្មសំអាតដូចមាននៅក្នុងតារាងតម្លៃ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយខាងក្រោម ឬទំនាក់ទំនាងលោកស្រី សូ ប៉ូលីន អ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗ តាមរយៈសារអេឡិត្រូនិច polin.so@ccc-cambodia.org ឬទូរស័ព្ទ ០៩២ ៧៩១ ៤៨០។

 

1. The package price for rental space.

Level of SeatsAcommodateRate in USDRate for members
Full DayHalf Day
Level 120 - 49 Seats805520% Off
Level 250 - 79 Seats10075 
Level 380 - 120 Seats14095 

Note: The package prices above are included:

  • IT: LCD screen and projector, internet usage, Sound System, Air-cons
  • Furniture: chairs, tables and white board
  • Cleaning: cleaning service

3. Arrangement Service

NoItemsPrice in USD
1Catering Service (Refreshment, Coffee break, Lunch…)Price upon Request
2Interpreter & TranslatorPrice upon Request
3Fresh FlowerPrice upon Request
4Earphone for Simultaneous InterpretationPrice upon Request
5OthersPrice upon Request

 

* This price is only for supporting staf cost and operatinal costs related t this space management

** The Price & Information is subject to change without prior notice!

Address : Development Innovations (1st Floor). #296, St. 271, Sangkat Toul Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Contact Person: Email: polin.so@ccc-cambodia.org. Tel 099 38 9955/015 510 995/ 023 216 009

Address : Development Innovations (1st Floor). #296, St. 271, Sangkat Toul Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

Event Calendar
31 May 2024, Online Leader Workshop
07 Jun 2024, Awareness Raising Workshop on Environmental, Social and Governance (ESG)
24 Jun 2024, LFR Training course 2