ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ ( ក.ដ.ទ )

Alliance for Conflict Transformation (ACT)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and Training

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 402

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 830/012 797 932

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : act@act.org.kh

គេហទំព័រ៖ :https://www.act.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Basak

ភូមិ :

Overview

In 1997, the first training program in conflict transformation was provided by the Cambodian Centre for Conflict Resolution. Graduates of that program include both NGO and government personnel. They decided to form an alliance which could enable them to continue their solidarity, further build their relationships across government and civil society boundaries and undertake projects for preventing violence and building peace in Cambodia. In 1999 they offered a training program to the Municipality of Phnom Penh in how to effectively resolve conflicts. The members of the Alliance did so as volunteers without any donor support. This solidified their commitment to each other and so they registered as an organization officially in 2002 after carrying out several training programs and seminars. Today, ACT is specializes under three core projects: • Interfaith Initiative for Peace in Cambodia • Inter-Ethnic Peacebuilding • Multiple Approaches to Conflict Transformation

Background

In 1997, a conflict transformation program was provided by a British-based organization Responding to Conflict (RTC). Graduates of that program included both staff of nongovernmental organizations and government personnel; saw the need to equip Cambodians with the necessary knowledge and skills in conflict resolution. Group agreed to form an alliance which could enable them to continue building solidarity, expand relationships across government and civil society boundaries and undertake projects for the prevention of violence and expansion of peace in Cambodia. In 1999, they offered a training program to the Municipality of Phnom Penh on conflict resolution. In 2002, established as Alliance for Conflict Transformation.

Value

• Humanity, peace and justice • Professionalism, building cooperation and networking • Practicing honesty, love, mutual understanding and team spirit • Learning from each other and applying it in the practice of everyday life • The right for everyone to develop their own identity without any fear or discrimination • Being politically independent

Misssion

To develop and strengthen capacities for peace, through training and establishment of individuals and networks at local and national level that have the ability to transform conflicts and maximize the opportunities for sustainable peace in communities.

Vision

A society where cooperation, respect and effective mechanisms for conflict transformation contribute to a positive peace in Cambodia and the region

Goal

Promote a foundation for peace through strengthening capacity to transform conflict in Cambodia.