ព័ត៌មានលម្អិត

ធម្មជាតិសង្រ្គោះកម្ពុជា ( )

Nature Saving Cambodia (NSC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 50

ប្រអប់ Po : 1306

លេខទូរស័ព្ទ : 012 812 784/023 22 31 28

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : rasmey-sok@outlook.com

គេហទំព័រ៖ :http://naturesaves-cambodia.org/about-us/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +61 3 9279 1788

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.australianvolunteers.com

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@australianvolunteers.com

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 71 Argyle Street, Fitzroy, Victoria, Australia 306

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

We work in a range of sectors: Governance, NGO organizational strengthening, agriculture & sustainable livelihoods, law and justice, disability and maternal/child health. Volunteers are currently located in Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Takhmeo & Ratanakiri. AVI also manages a Midwifery Education Program linked to capacity-development of midwifery teachers and students through a partnership with University Health Sciences through an Australian Aid funding mechanism. We also deliver the PACE program which is a student internship program that brings Macquarie University students (senior years) in the law and disability sector in Cambodia for period of 2 to 3 months. AVI’s provincial focus is compatible with the Cambodian government’s continued push for decentralisation and deconcentration through participatory local development.

Background

Since 1984, Australian Volunteers International has maintained an uninterrupted, diverse and dynamic program in support of Cambodia’s recovery following the devastation of decades of war. Since the beginning to the current numbers, over 400 Australian Volunteer assignments have been undertaken through AVI in Cambodia. AVI has been sending volunteer advisors to over 30 countries around the world since 1951

Value

Our value system is based on a fair and just society for all

Misssion

Australian Volunteers International is guided by principles of equity and social justice, integrity, diversity and inclusion, partnership and respect for human rights.

Vision

We have a vision of peaceful, just and sustainable world, a world of respectful global relationships where all people haves access to the resources they need, the opportunity to achieve their potential, the right make decisions about the kind of development they want and to participate in the future of their communities

Goal

Our goal is to assist in the building of a just and equitable societal structure in Cambodia through capacities development of Khmer staff and volunteers and their representative organizations and institutions

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.SOKRASMEYMaleRepresentative012 812 784rasmey-sok@outlook.com