ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( N/A )

Cambodian Researchers for Development (CRD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 016 857 925

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sothyphan@hotmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.thecrd.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Stueng Meanchey

ភូមិ : Ou Thum

Overview

CRD is a local and non-governmental organization working as an institute for development, research, and training services. The organization is a strong field-orientation and born in the NGO community. It works closely with other non-governmental organizations, government departments and UN agencies to increase the capacity of Cambodians. The organization also achieves its work by providing many training courses, social research services, and helping community development. Wherever possible, cooperation is sought with organizations and agencies to implement the activities.

Background

April 1994 a group of Cambodians led by a Dutch Anthropologist started with a research project to study the situation of children in one province in Cambodia commissioned by Save the Children Fund (UK). Soon, other NGOs requested study services from this group. November 1994 the group was tasked with the organization and coordination of a large research project funded by UNICEF, Dutch government, The Asia Foundation and UNFPA. This project Cambodian Women in Socio-Economic Transition was the first of its kind in Cambodia and brought together different sections of the society, such as the Secretariat for Women’s Affairs, local NGOs and Cambodian social research. Besides the coordination of this project the group was requested to conduct training sessions, project evaluations and feasibility studies. This evidenced the need for an Organization able to organize and implement social research and to provide adequate methodological training. With the support of reputable NGOs and UN agencies a research organisation was founded on 1 January 1995 called “krom sraaiw chriuw Kampuchea dambai a’k pi wat’’or Cambodian Researchers for Development. The Cambodian staff chose the rabbit to symbolise the search for the truth; in Cambodian folklore the rabbit is the adviser to the King in matters of conflict.

Value

N/A

Misssion

CRD has worked with all levels in the society. Its goal is aimed to increase the capacity of Cambodians for the country development and to fight against poverty with four objectives: 1) conduct socio-economic researches, 2) offer training courses for community development and management, including data collection methods, 3) carry community project intervention, and 4) increase the capacity of its staff.

Vision

CRD wishes to see Cambodians with high capacity working in community development.

Goal

N/A