ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជា ( អ.ស.ជ.ក )

The Cambodian National Research Organization (CNRO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 824 146/015 824 146/012 253 887

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cnro_gbv@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.cnro-cambodia.info

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

(CNRO) is a non-governmental, non-profit and non-partisan organization, it is a human rights organization. Its goal focuses on strict law enforcement for promotion and protection of human rights and democracy in Cambodia.

Background

The Cambodian National Research Organization Acronym is (CNRO) is founded by Mr. Heang Rithy, Ph.D in Law It was established on January 10th 2001 and to be listed to Ministry of Interior Nº 217 S.C.N. dated March 1st 2001.

Value

N/A

Misssion

1. Pushing to have good governance, 2. Pushing to have strengthening justice system for rule of law, 3. Promoting and protecting the human rights and democracy in Cambodia, 4. Urging rights to have the access to justice for the poor and vulnerable victims, 5. Publicizing laws, human rights and democracy 6. Anti-corruption.

Vision

Our vision is having justice and having peace.

Goal

N/A