ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមនៃជនពិការភ្នែកកម្ពុជា ( ស.ជ.ព.ភ.ក )

Association of the Blind in Cambodia (ABC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 188

ប្រអប់ Po : 175

លេខទូរស័ព្ទ : 023 213 882/012 618 882

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : abc@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.cambodianblindassociation.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The ABC is dedicated to the rehabilitation of the blind in Cambodia, regardless of their gender, socio-economic, religious and cultural background. The ABC is a non-profit and non-political Association. ABC is a self-help body made up of blind and visually impaired persons as members.

Background

The Association of the Blind in Cambodia (ABC) was established officially since 2000 as national umbrella organization for Blind and Visually Impaired people. ABC is official registered with Ministry of Interior, Council Minister and signed MOU with Ministry of Social Affairs, Venterans and Youth Rehabilitation. ABC is all so a member of WUB, WBUAP, WBUAP Massagge Commission, member of IBSA and member of ICEVI.

Value

Self- confident and willingness

Misssion

Works partnership with government particularly Ministry of Social Affair, Venterant and Youth Rehabilitation, all level of authorities , INGOs, LNGOs and stakeholders for inclusive people with disabilities, particularly Blind and Visually Impaired people in to their development plan through advocacy, training for increasing of their capacity and their abilities and to promote full participation in society.

Vision

The Association of the Blind in Cambodia will ensure equal services include qualities of life to Blind and Visually Impaired people in Cambodia.

Goal

The Association of the Blind in Cambodia is an Association of blind and visually impaired Cambodians established to promote and foster equal opportunities and full participation in society of Cambodia's blind.