ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមន៏ប្រេមិនដើម្បីការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏ក្រៅស្រុក ( )

Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : David Dietz

ប្រអប់ Ccc : 86

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 218 084

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : dietz@borda.org

គេហទំព័រ៖ :https://borda-sea.org/cambodia/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +49.421.408952 0

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : https://www.borda.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : office@borda.de

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Am Deich 45D - 28199 BremenGermany

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Germany

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ :

Overview

BORDA-Cambodia promotes decentralized sanitation options through the dissemination of BORDA’s Decentralized Wastewater Treatment System (DEWATS) for Small & Mediem Enterprises (SME), Public institutions and communities. BORDA-Cambodia has already facilitated the implementation of 23 DEWATS learning projects to develop its in-country implementation capacity and to establish working models in Cambodia to support further DEWATS promotional activities. BORDA-Cambodia is able to provide DEWATS consulting, design and construction supervision services and is looking to align itself with SMEs, public institutions, NGOs and donors that are interested in DEWATS technology.

Background

BORDA e.V. (Bremen Overseas Research & Development Association) is a specialist organization active in the fields of poverty alleviation, sustainable protection of natural resources and the strengthening of social structures. BORDA was established as a non-profit organization in 1977 by concerned citizens from Bremen with assistance from the Bremen Overseas Museum (Überseemuseum), various institutes of Bremen University, and trade and industry enterprises as well as with support from Bremen’s Senate. Since 2001, BORDA has concentrated on development-oriented cooperation projects and services in the field of Basic Needs Services (BNS). These projects, operating within the context of social-structure reform, are geared towards the development and dissemination of sustainable, decentralised service models with the intent of improving the supply of Basic Needs Services.

Value

N/A

Mission

To improve the living conditions of disadvantaged communities and to keep the environment intact through the expansion of Basic Needs Services in the areas of decentralised sanitation, water and energy supply as well as wastewater and solid waste disposal. Value:*

Vision

N/A

Goal

To improve the living conditions of socially disadvantaged groups in an environmentally sustainable manner.