ព័ត៌មានលម្អិត

សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ( )

Peace and Development (PYD)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 464

លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 741/023 987 841

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info.cambodia@pazydesarrollo.org

គេហទំព័រ៖ :www.pydasia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 0034 902 10 26 01

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.pazydesarrollo.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : andalucia@pazydesarrollo.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : CRefino, 8 Bajo 29013 225,laga Spain

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Spain

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tumnob Tuek

ភូមិ : Ou Thum

Overview

PyD is a secular, non political organization committed to promoting gender equality and women’s empowerment throughout its scope of activities.

Background

Paz y Desarrollo (Peace and Development) is a non government development organization founded in Cordoba, Spain in 1991. It works to promote the development of some of the world’s most vulnerable countries by fostering economic and social changes through four main strategies: • Strengthening Civil Society • Institutional Strengthening • Development of Productive Sectors • Enhancing Gender Equity and Equality Over the last 20 years, Paz y Desarrollo has worked with governments, civil society organizations and educational institutions from various nations in carrying out programs and projects that seeks to promote equality and social justice as a means to achieve social change. Currently present in eleven countries in Asia, South and Central America, Paz y Desarrollo will continue to work, for as long as humanly possible, to achieve greater social justice and equal rights and opportunities for men and women.

Value

. To pursue gender equality in all our actions and interventions. 2. To promote values that engender equality and non-discrimination between men and women and to guarantee that economic activities provide people with access to sufficient resources to develop themselves by supporting transformative social economic processes. 3. To promote a general status of wellbeing in which people have the freedom and space to develop their skills, especially in relation to democracy and citizen participation in the framework of Human Rights in order to promote gender equity and social justice. 4. To promote human rights for women and girls as an inalienable part, integral and indivisible facet of human rights and fundamental liberties.

Misssion

Promote gender equality, social justice, the equitable redistribution of resources, freedom to exercise basic human rights and the improvement of life quality among men and women living in poverty and disadvantageous situations.

Vision

Paz y Desarrollo wishes to be valued and well-known for promoting gender-fair and sustainable communities where women and girls can fully exercise their rights to the full and participate in processes that concern their development.

Goal

N/A