ព័ត៌មានលម្អិត

អុីឌូកូ ( )

EDUCO Cambodia (Former Intervida Cambodia) (EDUCO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and Rights

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 150

ប្រអប់ Po : 23

លេខទូរស័ព្ទ : 023 222 683

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : Info.kh@educo.org

គេហទំព័រ៖ :www.educo.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Tel. (+34) 933 001 101

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.educo.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Educo@educo.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Pujades77-79, 4&170;pla

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Spain

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Tumpun

ភូមិ :

Overview

Our project with local NGOs partners and office in Cambodia started in 2005.

Background

We are a global NGO dedicated to development and humanitarian action which has been working for over 25 years to defend children and their rights, especially the right to an equitable and quality education.
We work in Spain and in countries in Africa, America and Asia, through social projects in which almost 410,000 children and 220,000 adults participate to promote fair and equitable societies that guarantee their rights and wellbeing.
We want a world where all children fully enjoy their rights and lead a dignified life.
We are a member of ChildFund Alliance, one of the main international NGO coalitions focused on child protection and which has a presence in all five continents.

Value

Social commitment , Equity and respect

Mission

We work with children and their communities to promote just and equitable societies that guarantee their rights and wellbeing

Vision

A world where all children fully enjoy their rights and lead a life of dignity

Goal

- GOAL 1: EDUCATION Children exercise and enjoy their right to an equitable, transformative and quality education throughout their lives.

- GOAL 2: PROTECTION Children enjoy their right to live in safe and protective environments.

- GOAL 3: GOVERN