ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការ គាំពារ កុមារខ្មែរ ( )

Caring for Young Khmer (CYK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsGender and Women Issues

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 28

ប្រអប់ Po : 12

លេខទូរស័ព្ទ : 023 210 849 / 012 845125 / 012 798199

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@caringforyoungkhmer.org

គេហទំព័រ៖ :http://www.caringforyoungkhmer.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 03-6803-2015

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.cyr.or.jp

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@cyr.or.jp

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Japan

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Overview

As a non-governmental,non-sectarian voluntary organization,Caring for Young Refugees,CYR was established in Tokyo in 1980 in response to the severe deprivation of young Cambodian refugee children in Thailand.  CYR had worked there until the closure of the refugee camp and their repatriation for 13 years.

As division of Caring for Young Refugees, Caring for Young Khmer (CYK) has been working in Cambodia since 1991 continuing focus on a developmental work where the spirit of self-help is essential, but  where Children and women who are much in need of support for their well being.

After general visits to study the situation in Cambodia during 1990-1991, We learned that a large number of children were still severely affected by the shortage of appropriate care and education.   CYK began the community based projects to strengthen the welfare and self –reliance of their mothers through child-related and income generating activities in 1991 in Cambodia

Background

Founded in 1980, Caring for Young Refugees had worked in the Cambodian refugee camp in Thailand for the young refugee children for 13 years until the closure of the refugee camp. Caring for Young Khmer started its work in Cambodia in 1991 before the refugees from the Thai Cambodian border camps repatriated. After general visits to study the situation in Cambodia during 1990-1991, we learned that a large number of children were still severely affected by the shortage of appropriate care and education.   Caring for Young Khmer; CYK, a Japanese NGO began the community-based projects to increase the welfare of children and self-reliance of their mothers through child-related and income generating activities in 1991 in Cambodia.

Mission

CYK aims to promote healthy development of deprived young children who are forced to live under harsh environment from war, disaster, starvation and poverty and support their parents and their community to be self-reliant in a humane living environment. CYK aims to achieve lasting improvements in quality of life of deprived young children, whose immense development is invaluable

Vision

A Society where people, especially young children and women can enjoy their well being, where people live with integrity in harmony