ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Aide et Action (AeA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and Training

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Vorn Samphors (Program Cordinator)

ប្រអប់ Ccc : 95

ប្រអប់ Po : 1370

លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 940/023 220 940

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info-cambodia@aide-et-action.org

គេហទំព័រ៖ :http://seac.aide-et-action.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +41 (0)22 544 29 80

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.aide-et-action.org/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@aide-et-action.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Route des Morillons 151218 Le Grand SaconnexSwitzerland

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Switzerland

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Basak

ភូមិ :

Overview

Aide et Action (AEA) is an international organization, headquartered in Geneva, Switzerland. AEA International began its programs in India in 1981 and is now working in more than 20 countries across Africa, the Caribbean, Europe, South Asia, Southeast Asia and China to support the development of sustainable educational projects. AEAI started working in Southeast Asia in 2003, first in Cambodia and later extending its programmes to Vietnam, Laos, Myanmar and China through both partnerships and direct implementation with local stakeholders (NGOs, governments, communities)

Background

Aide et Action – Asie du Sud-Est has been involved in Cambodia since 2002. We are working in partnership with several Cambodian NGOs to improve the quality of education and allow access to a primary education for the most excluded population. Nowaday, we have partnered with: • SIPAR • Mith Samlanh • Krousar Thmey • National Institut of Education (NIE) • Institute for the Development of Social Sciences in Cambodia (IDSSC)

Value

Our engagement and activities are founded in values of liberty, respect, solidarity, equality and integrity. We share these values with all employees and partners of the organization

Misssion

To act on grassroots, national and regional/international levels To sustain the projects via local, national or regional scales To innovate and propose educational alternatives with local stakeholders and the whole educational community To evaluate our interventions in order to measure our impact To spread our best practices through the support, the advising and the training of our partners

Vision

To mobilize all the stakeholders in education (states, populations, NGOs, civil society, universities) in order to improve the quality of education and to assure access to quality education for all excluded populations

Goal

N/A