ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ ( )

Wildlife Conservation Society (WCS)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Natural Resource Management and Conservation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. KEN Sereyrotha

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 1620

លេខទូរស័ព្ទ : 023 219 443/023 217 205

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodiainfo@wcs.org

គេហទំព័រ៖ :www.wcscambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +1 718 220-5100

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : https://www.wcs.org/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 300 Southern Boulevard, Bronx, New York 10460

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Basak

ភូមិ :

Overview

Founded in 1895, Wildlife Conservation Society (WCS) is one of the world’s leading conservation organizations, committed to protecting the world’s wildlife. WCS has the clear mission to save wildlife and wild places across the globe. Our goal is to conserve the world's largest wild places in 16 priority regions, home to more than 50% of the planet's biodiversity. We do so through science, global conservation, education and the management of the world's largest system of urban wildlife parks, led by the flagship Bronx Zoo. Together these activities change attitudes towards nature and help people imagine wildlife and humans living in harmony. WCS is committed to this mission because it is essential to the integrity of life on Earth. In partnership with Cambodia’s Ministry of Environment (MoE) and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), WCS has been conserving Cambodia’s natural heritage since 1999. WCS works across four landscapes, empowering communities and supporting government agencies to protect natural habitat and globally threatened wildlife. We work with local partners across our sites. Our partners Ibis Rice and the Sam Veasna Centre, improve the livelihoods of the communities that we work with through agriculture and ecotourism in a way that is beneficial to biodiversity.

Value

At WCS, we embrace a set of fundamental core values, including Respect, Accountability & Transparency, Innovation, Diversity & Inclusion, Collaboration, and Integrity. Our core values help strengthen our success and reputation, and inform the way we conduct ourselves in our work for WCS.

Misssion

WCS saves wildlife and wild places worldwide through science, conservation action, education, and inspiring people to value nature.

Vision

WCS envisions a world where wildlife thrives in healthy lands and seas, valued by societies that embrace and benefit from the diversity and integrity of life on earth.

Goal

Our goal is to conserve the world's largest wild places in 16 priority regions, home to more than 50% of the planet's biodiversity.