ព័ត៌មានលម្អិត

( )

SIPAR (SIPAR)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 116

ប្រអប់ Po : 31

លេខទូរស័ព្ទ : 023 987 908

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@sipar-cam.org

គេហទំព័រ៖ :www.sipar.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 33(0)1.39.02.32.52

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.sipar.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : comm.sipar@wanadoo.fr

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tonle Basak

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Sipar is a non religious, non-profit, non-political organization with its headquarter in France. Sipar works only in Cambodia. SIPAR projects aims at supporting and promoting reading and learning in Cambodia, essential factors of individual and social development in response to the needs expressed by the Cambodian Ministry of Education, Youth and Sports and the Education For All National Committee.

Background

Sipar was founded in 1982 in France in order to help refugees from south-east Asian countries coming to France. It extended its action to the Thailand refugee camps before coming to Cambodia in 1991. Then, its main action between 1991 and 1995 aimed at providing technical assistance to the Provincial Office of Education and the technical training centers in four provinces: Kompong Speu, Kompong Chhnang, Kandal and Prey Veng. Over the 25 years, Sipar has developed a network of reading places, fixed and mobile, in order to support reading development in Cambodia. Furthermore, Sipar, aware of the publishing situation in Cambodia and the lack of books in Khmer language for young people, initiated a publishing program in 2000, with several series for readers from birth to adulthood.

Value

to get children, young people and adults on the road towards knowledge through education, the first step in the battle against illiteracy and poverty.

Misssion

Sipar’s goal is to open doors to the world through reading. The project is to get children, young people and adults on the road towards knowledge through education, the first step in the battle against illiteracy and poverty. The activities of Sipar are organized into 4 main programs as follow: 1. School Library Program 2. Reading For All program 3. Communal Educational Services Development 4. Publishing Books

Vision

Participation to the Development of Cambodia by the promotion of Education of all populations through reading.

Goal

to get children, young people and adults on the road towards knowledge through education, the first step in the battle against illiteracy and poverty.