ព័ត៌មានលម្អិត

សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផល ( )

Fisheries Action Coalition Team (FACT)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 992 044/012 858 420/016 855 190

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@fact.org.kh

គេហទំព័រ៖ :http://www.fact.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@fact.org.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ : Ou Thum

Overview

To work with a coalition of NGOs, government institutions, and community based organizations (CBOs) towards empowering local fishing communities by strengthening grassroots’ organizations across the country. FACT collaborates with NGOs concerned with fisheries and other natural resource issues who are directly involved with local fishing communities. FACT works towards building a strong coalition of NGOs and local grassroots’ organizations to protect fisheries, water resources and other natural resources in the Tonle Sap Lake, Mekong River and Cambodian marine regions along the coastal provinces.

Background

History / Background Fishery Action Coalition Team (FACT) is a coalition of NGOs established in 2000 by a group of NGO members working on fisheries and environmental issues around the Tonle Sap Lake. It was established as part of the environment project of the NGO Forum on Cambodia. At that time, a group of NGOs interested in fisheries issues formed a sub-working group which then was supported by different international NGOs such as Oxfam, NGO Forum on Cambodia, and Environmental Justice Foundation. The group of eight NGOs later decided to form the Fishery Action Coalition Team. In January 2004, FACT separated from the NGO Forum on Cambodia following the reform in fisheries sector of Cambodia, in which the government declared to release up to 56% of the commercial fishing lots to community management. FACT’s active members are all Cambodian NGO staff who are committed to conducting advocacy in fisheries issues and monitoring policy reforms. FACT’s program mobilizes provincial NGOs and Community Based Organizations (CBOs) to more effective conduct advocacy programs that respond to development policies and development programs. FACT focuses its work around the Tonle Sap lake area and in the coastal provinces, on issues that affect Cambodian communities livelihoods.

Value

N/A

Misssion

To work with a coalition of NGOs, government institutions, and community based organizations (CBOs) towards empowering local fishing communities by strengthening grassroots’ organizations across the country. FACT collaborates with NGOs concerned with fisheries and other natural resource issues who are directly involved their fishing communities. FACT works towards building a strong coalition of NGOs and local grassroots’ organizations to protect fisheries, water resource and other natural resource in Tonle Sap Lake, Mekong River and Cambodian marine regions along the coastal provinces.

Vision

FACT is guided by a vision that is based on the values and importance of fishery resources for the food security of the rural people. FACT seeks to participate in further building up and developing good governance and management in the fisheries sector of Cambodia. FACT wants to see a society; • Where people can gain access to fishery resources to have enough food for their day to day living; • Where local fishing communities’ voices are heard and taken into account in decision-making and policies formulation; • Which fisheries resources are used and managed in a sustainable way for the benefits of the present and future generations; • Where local people have equal access to fishery resources and are supported to attain their social, political and economic rights and enhance their quality of lives; • Where fishery resources are not just for economic benefit but also for social, cultural and environmental values of the local people.

Goal

N/A