ព័ត៌មានលម្អិត

ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម ( N/A )

Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 145

ប្រអប់ Po : 423

លេខទូរស័ព្ទ : 023 219 554

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : pnksinfo@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.pnks-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : pnksinfo@online.com.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ : Ou Thum

Overview

PNKS, a non-profit, non-governmental organization, is operating its projects in two provinces—Prey Veng and Kampong Speu. PNKS is committed to reduce poverty in Cambodia and serve underprivileged groups through four main project sectors: • Community Empowerment and Pro-poor Local Governance • Livelihood/Business and Sustainable agriculture • HIV/AIDS Prevention and Care • Civil Society Pro-Poor Market

Background

In 1993 CORD started its operation in Prey Veng province providing support and assistance to poor people in Prey Veng province. A project called “ABCD" (Agriculture Business and Community Development) was established. In1998, based on strategic planning in order to promote sustainable local development, a local non-governmental organization Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS), means Light of Hope, was localized from CORD to handle the ABCD project. PNKS was officially registered with the Ministry of Interior in January 2001. In 2001, CORD took over an integrated rural development project, Community Development Assistance Project (CDAP) in Kampong Speu Province, started by ZOA in 1998. Over a period of six years CORD reduced its role while initiating a range of capacity development strategies within PNKS. Finally in 2004, EFGH (Education For Good Health) and CDAP, then it was called Somleng Kampong Speu project, meaning voice of Kampong Speu were handed over to PNKS. CORD has continued to support PNKS. At the beginning of 2006, the ABCD project was integrated together with the EFGH project combination of these two projects comprises a program called "A2H" program. The year 2006 marked the transition year for the merging of the two projects. The plan to merge the ABCD and EFGH into one program was aimed to better serve the target group of each project by integrating planning, management and monitoring of the projects. The project was then called "Somleng Prey Veng project", means Voice of Prey Veng, being consistent with another project in Kampong Speu which is called "Somleng Kampong Speu” project.

Value

N/A

Misssion

Encouraging men and women to participate equally in community decision-marking and promoting sustainable development. Providing support to poor people and vulnerable groups in rural areas through education, networking and advocacy in order to reduce poverty and enable communities to improve their food security, promote health& well being, and build trust, love and hope.

Vision

Cambodian people living dignity, peace, justice and hope within a health and sustainable environment

Goal

N/A