ព័ត៌មានលម្អិត

មណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា ( ម​.ព.ស.ក )

Women Media Centre of Cambodia (WMCC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 223 597/016 613 764

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@wmc.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.wmc.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@wmc.org.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Women’s Media Centre is a local, non partisan, media NGO run by women, working to promote social change in Cambodian society.

Background

The Women’s Media Centre is Cambodia’s premier non-governmental, non profit media organization. WMC was born from a movement to increase the participation of women in the democratic process during the UN-sponsored elections in 1993. The WMC delivers innovative, national awareness and informative programmes on a diverse range of issues affecting contemporary Cambodia, with a special focus on the roles and rights of Cambodian women. WMC was officially established with the Council of Ministers on April 28, 1995. Since its inception, the WMC has produced high quality, innovative radio, television and video productions designed to educate and inform Cambodians on a wide range of issues impacting on women’s rights and human rights including HIV/AIDS, trafficking, elections, domestic violence, decentralization and poverty. In 1999, WMC launched its own radio station FM 102, which has become one of the nations leading radio stations with 83.6% of 2005 national survey respondents stating they had listened to FM 102 including 77% of all youth respondents. In addition, an outstanding 76.7% of respondents stated that FM 102 programmes had positively influenced their attitude and behaviors. Along with the achievements of FM 102, WMC proudly boasts fully equipped video production studios and a dynamic advocacy network department. More than a decade on since its inception, the Women’s Media Centre has become one of the foremost providers of public service broadcasting in Cambodia

Value

N/A

Misssion

The Women's media Centre of Cambodia's mission is to. 1.Use the media service to educate, lobby and increase awareness of women’s rights in Cambodian society 2. Use the media service to empower women by providing information on socio-economic iaaues which affect their lives, and by giving them a voice on these issues Advocate for the positive portrayal of women in the public media, and to encourage and support women in the media professions

Vision

The Women’s Media Centre of Cambodia envisions a society where men and women have equal opportunity, where they are portrayed with respect and dignity and their roles and contributions to social development are recognised and valued by all.

Goal

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mrs.CheaSundanethFemaleExecutive Director016 713 714ed@wmc.org.kh