ព័ត៌មានលម្អិត

បន្ទាយស្រី ( )

Banteay Srei (BS)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Gender and Women Issues

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 37

ប្រអប់ Po : 728

លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 922

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : banteaysrei@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.banteaysrei.info

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : banteaysrei@online.com.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ :

Overview

ABS consciously plans from the beginning of it’s involvement in a community how it will be able to leave, and what capacities need to be developed so key activities can increasingly operate without support. Alongside knowledge of their rights, BS seeks to build the communities capacity and confidence to act in support of those rights. There is a continual learning cycle, where the community is encouraged to analyse where it needs support and training that BS can facilitate. Understanding the community, and finding the right people to be activists that can mobilize others is key to making the programme successful. Considerable time is taken getting to know the community and choosing appropriate people to act as community facilitators.

Background

Banteay Srei (Citadel of Women ) is a registered Cambodian NGO with over twenty years experience working with poor vulnerable Cambodian women and communities in rural areas to bring about political, economic and social change. Banteay Srei evolved from the International Women’s Development Agency (IWDA), an Australian NGO, and has become a leading Cambodian NGO in the areas of building women’s leadership in rural areas, strengthening women’s participation in local community development processes, promoting gender equality and women’s rights, and increasing community action on positive gender relations and against gender-based violence.

Value

• Commitment to Women’s Empowerment and Participation • Transparency and Accountability • Commitment to working with vulnerable women and their children • Open to learning and sharing Dignity and Respect for diversity

Misssion

Banteay Srei is a Cambodian women’s non-governmental organisation that empowers women and their families to improve their political, economic and psycho-social situation through mobilising communities for sustainable development, advocacy work for gender justice and engaging men on gender equality.

Vision

A just Cambodian society in which women realise their full potential, are living with equality and dignity, and their rights are fully respected.

Goal

Vulnerable women in Banteay Srei target areas are empowered to exercise their political, economic and psycho-social rights to enjoy equitable and sustainable development within the family, community and society.