ព័ត៌មានលម្អិត

ហ្វ័រ៉ុមស៊ីដ ( )

Forum Syd (Forum)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 430

ប្រអប់ Po : 31

លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 147

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : Info.kh@forumsyd.org

គេហទំព័រ៖ :www.forumsyd.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +46-08-506 370 00

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.forumsyd.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@forumsyd.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : SE-104 65 Stockholm Be

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Sweden

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Forum Syd is a Swedish non-profit organization that works closely with local partners and networks in Cambodia.

Background

Forum Syd has worked in Cambodia since 1994, always with a focus on democracy and human rights, and in recent years an increasing focus on rights connected to natural resources and land issues, environment and climate change.

Value

Social sustainability, economic sustainability, and ecological sustainability, where all people have the power to effect change.

Misssion

Forum Syd works to strengthen democracy and human rights in Cambodia, cooperating with grassroots partners to address issues of community empowerment, gender and the environment

Vision

A just and sustainable society in Cambodia where poor and marginalised communities have the ability and confidence to challenge existing power imbalances related to access, use and control of natural resources, so that they can fully claim and realise their rights.

Goal

Strengthen marginalised people who organise to claim their rights. Advocate for changes that contribute to a just and sustainable society.