ព័ត៌មានលម្អិត

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា ( )

South East Asia Development Programme (SADP)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Forestry and EnvironmentLandSocial ChangeFishery

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Lang Rattanak Tevy

ប្រអប់ Ccc : 76

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 218/012 751 630 / 012 346 237

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : sadp@sadp-asia.org

គេហទំព័រ៖ :www.sadp-asia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tumnob Tuek

ភូមិ :

Overview

Southeast Asia Development Program (SADP) is a responsible and innovative grant maker that funds and supports inclusive socioeconomic development and environmental health in Cambodia and the region. We work towards sustainable equitable community development.

Misssion

Our Mission is to be a responsible grant maker.

Vision

Our Vision is a world where the environment and people’s rights are respected.