ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឈន៍ជនបទកម្ពុជា ( អ.អ.ស.អ )

Cambodian Institute for Research Rural Development (CIRD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 154

ប្រអប់ Po : 154

លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 728/012 887 966

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cird@cird.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.cird.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 986 780/ 986 430

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.ird.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : screvello@irdglobal.org enquiries@ird.org.kh ssen

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : # 557 Street 450 Sangkat Toul Tumpong 2 Khan Chamk

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ : Ou Thum

Overview

IRD integrates development strategies that solve interrelated needs and challenges simultaneously. This aims at involving more effective engagement with local governments and residents, more community capacity, better use of resources, and more sustainable results.

Background

• Founded in 1998 • Program in 42 countries • $500 million/year in development assistance • Six core sectors including food and agriculture, health and hygiene • In Cambodia: Better Food for Better Life, Child Survival, Clean water and Food For Education

Value

N/A

Misssion

To reduce the suffering of the world’s most vulnerable groups and provide tools and/or resources needed to increase their sufficiency.

Vision

To implement cost–effective relief and development program that improve the lives of the world’s most vulnerable groups.

Goal

N/A

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ms.NemChanmolyFemaleAdministration012 976 973/023 726 728nemchanmoly@cird.org.kh
Mr.PrakSereyvathMaleDirector012 88 79 66praksereyvath@cird.org.kh