ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធមនុស្សកម្ពុជា ( ម.ស.ម.ក )

Cambodian Center for Human Rights (CCHR)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 1506

លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 901

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@cchrcambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.cchrcambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@cchrcambodia.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ : Ou Thum

Overview

CCHR is a non-aligned, independent, non-governmental organization (NGO) that works to promote and project democracy and respect for human rights – primarily civil and political rights – throughout the Kingdom of Cambodia.

Background

The Cambodian Center for Human Rights (CCHR) was established in October 2002

Value

We expect our staff to share certain values that reflect of vision and purpose, these include: • Equality – we value diversity and cross cultural understanding • Integrity – we value honesty, diligence and hard work • Transparency – we value openness and accountability • Creativity – we value new ideas and innovative solutions

Misssion

CCHR is an advocacy organization facilitating grassroots participation by empowering local communities through education of their civil and political rights. It facilitates constructive interaction between Cambodian civil society and the international community in order to advocate the progressive realization of Cambodian human rights.

Vision

Our vision is of a non-violent Cambodia in which people enjoy their fundamental human rights, are treated equally, empowered to participate in democracy, and share the benefits of Cambodia’s development. We desire rule of law rather than impunity; strong institutions rather than strong men; and a society in which diversity is harnessed rather than punished.

Goal

CCHR aims to empower the people of Cambodia by educating communities about civil and political rights and organizing and facilitating grassroots participation in human rights issues.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mrs.ChakSopheapFemaleED017 50 50 50info@cchrcambodia.org