ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការស៊្ហែរកម្ពុជា ( )

SHARE​​ Cambodia (SHARE)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 60

ប្រអប់ Po : 127

លេខទូរស័ព្ទ : 023 88 06 47

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : share-cambodia@share.or.jp

គេហទំព័រ៖ :www.share-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 81-3-5807-7581, Fax:+81-3-3837-2151

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www. share-cambodia.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : share-cambodia@share.or.jp

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 5Fl, MAROKU-BLDG, 1-20-

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Japan

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Kak Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

SHARE is a non-governmental organization working in community health in Asian and African regions. Since its foundation in 1983, SHARE has been supporting people and communities to overcome their health problems by their own. Based on the principles of Primary Health Care, SHARE promotes access for everyone to essential health care services with full community involvement, and believes in an equal partnership between those who support and those in need. Four main components of our activities include: 1) Health Staff and Community Health Worker Capacity Building SHARE provides various trainings and on-the-job support to health staff and CHW in order to maximize their capacity. As a result of SHARE’s support, health staff acquire knowledge and skills to provide quality health services, create effective work plans, facilitate meetings efficiently, and write substantive reports. 2) Public Health System Strengthening In order to improve public health services, SHARE works to increase the management capacity of the Operational District and Health Centers and to strengthen cooperation among health staff and Community Health Workers. 3) Health Education Promotion To promote health education in communities, SHARE develops various materials and methods for health education, conducts trainings and provides support for health center staff and CHW. 4) Health Facilities Support Health facilities are essential to the provision of public health services. However, few villages in Cambodia have proper health center buildings and necessary utilities like water and electricity. We provide health facilities so that health staff can utilize their knowledge and skills to provide high quality health services to the community.

Background

1988-1992 RINE ( Rehydration, Immunization, Nutrition, Education )Project in Phnom Penh (joint project with Japan Volunteer Center) 1992-1998 Community Health Projects in Khsach Kandal Operational District, Kandal Province 1998-2004 Community Health Projects (1st Phase) in the Srey Santhor-Kang Meas Operational District ,Kampong Cham Province 2005-2007 Community Health Projects (2nd Phase) in Srey Santhor-Kang Meas OD Focusing on Health Centre service improvement through establishing Health Volunteers system; and HIV/AIDS awareness raising activities at junior high schools. 2008- Project on health promotion for child in Svay Antor Operational District, Prey Veng Province

Value

N/A

Misssion

SHARE’s mission is to support those in difficulty by assisting them in their own personal efforts to improve their health. SHARE is also turning to Japanese citizens to ask them what they can do to alleviate injustice and eliminate the gap between the wealthy and those less fortunate.

Vision

Health for All”: SHARE’s vision is to create a society where all can live with a sound mind and body.

Goal

N/A