ព័ត៌មានលម្អិត

សម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន ( លីកាដូ )

Cambodian League for The Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 499

លេខទូរស័ព្ទ : 023 727 102/023 216 602

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@licadho-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.licadho-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : contact@licadho-cambodia.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Trabaek

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Following the 1991 Paris Peace Agreements, Dr. Kek Galabru and other overseas Cambodians founded LICADHO, a non-governmental and apolitical organization. In July 1992, LICADHO was officially recognized and an office in Phnom Penh was opened immediately to provide voter education and monitor election related abuses to selected target groups.

Background

The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)’s an association to achieve a democratic society that is peaceful, stable and whose government and institutions are committed to human rights and social justice. LICADHO’s goals are to promote human rights principles and the rule of law. Objectives are to improve the implementation of laws and protect people from human rights violations.

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A