ព័ត៌មានលម្អិត

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mr. Om Sophana

ប្រអប់ Ccc : 400

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 214 409/ 012 840 136 / 012 413 857

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : mlup@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.mlup-baitong.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Pir

ភូមិ :

Overview

Mlup Baitong is a Cambodian non-profit, non-government organization. Mlup Baitong's mission is to increase environmental awareness and conservation through education, training, advocacy and other environmental services to support the sustainable and equitable use of natural resources for the benefit of Cambodia.

Background

Mlup Baitong, which translates to "Green Shade", was established as a project of a British NGO in February 1998 and became a local NGO in January 2001. Since then, Mlup Baitong has developed capacity in environmental training, natural resource management, educational materials production, protected areas management and environmental advocacy. Mlup Baitong cooperates closely with other organizations working in the environment field.