ព័ត៌មានលម្អិត

សត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ ( )

Fauna and Flora International (FFI)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 220 534/023 211 142/012 826 204

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : fficambodia@fauna-flora.org

គេហទំព័រ៖ :www.fauna-flora.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

N/A

Background

FFI has been active in conservation in Cambodia since 1996 and established an office in Phnom Penh in November 2000. FFI Cambodia programme include species-based, landscape-level and capacity building. The programmes have been implementing at locations across Cambodia. All programmes are undertaken in partnership with government institutions, organizations and local communities.

Value

N/A

Misssion

To conserve threatened species and ecosystems worldwide, choosing solutions that are sustainable, based on sound science and take account of human needs.

Vision

A sustainable future for the planet, where biodiversity is effectively conserved by the people who live closest to it, supported by the global community.

Goal

N/A