ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ ( )

SNV Netherlands Development Organization (SNV)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and WaterFood Security and NutritionRural Water & SanitationForestry and EnvironmentPlanning and Poverty reductionPrivate Sector Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mrs. Inga ElisabethHawley (Country Director)

ប្រអប់ Ccc : 160

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 994 562

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodia@snvworld.org

គេហទំព័រ៖ :https://snv.org/country/cambodia

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : https://snv.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Mean Chey

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ :

Overview

In order to increase production, employment and equitable income opportunities as well as food security for the poor, most of whom farmers, we run a number of programmes in Agriculture. We are equally passionate about improving coverage and quality of basic services as well as people's access to these services in the Energy and Water, Sanitation & Hygiene sectors.