ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ( ម.​ ក. ប. រ )

Cambodian Center for Independent Media (CCIM)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Democracy and Human rights

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 726 842

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@ccimcambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.ccimcambodia.org​

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Overview

The Cambodian Center for Independent Media (CCIM) was established in the first quarter of 2007 and duly registered with the Ministry of Interior on June 15, 2007 as a non-governmental organization (NGO). CCIM was organized to work for the promotion of independent media, press freedom, freedom of expression, access to information and democratic governance.

CCIM began its operation by continuing the production of broadcast of radio programs dubbed Voice of Democracy (VOD), which was started by the Cambodian Center for Human Rights in 2003 until 2007.  In 2009, CCIM completely managed two radio stations in Phnom Penh and Siem Reap in collaboration with the respective broadcasting partners.  Under the name of Radio Sarika FM, it broadcasted radio talk shows with call-in radio programs to hourly radio news reports.  In second half of 2016, CCIM opened another two radio frequencies broadcasting in Battambang and Banteay Meanchey provinces, and a new frequency in Phnom Penh, bringing to a total of five radio stations — approximately covering 30 districts with a potential listeners of 11,038,611 individuals aged 18 years old above (voting population per district based on National Election Committee census).

Background

Cambodian Center for Independent Media was founded in 2007 and registered in the Ministry of Non-Governmental Organisation. Cambodian Center for Independent Media is the legitimate representative of the Voice of Democracy (VOD), which has been established by the Cambodian Center for Human Rights (CCHR) since January 2003.

Value

Equal Voice – With an extensive and growing on-air and online media presence, CCIM is in a unique position to promote issues of concern to sections of Cambodian society without a voice, including the oppressed, the marginalized, the weak and minority groups. CCIM is highly committed to advocate for gender equality at all levels of Cambodian society and institutions. CCIM seeks to promote an inclusive society without discrimination on race, gender, disability, sexual preference or religion.

Active Non-Violence – CCIM openly supports the right of the Cambodian people to freely and peacefully express their opinion on issues affecting their lives, including the right to active non-violent protest and action. CCIM opposes and will expose impunity, particularly the use of violence and lethal force by government agents against those peacefully demanding rights and justice.

Accountability – CCIM strives to hold Cambodian public officials and decision makers accountable for all policies, actions and financial control. Consistent with these principles, CCIM as an organization also endeavors to be fully accountable and transparent to both its supporters and the wider community.

Non-partisan – CCIM is an organization without any political party affiliation. We firmly believe in the right of the people to make a democratic choice in selecting their political leaders and the policies that will be pursued.

Trust & Integrity– CCIM will provide news and in-depth information from reliable and multiple sources, which is accurate and fact-checked.  Reporting by CCIM journalists will meet best-practice professional ethical standards.

Misssion

In collaboration with the Cambodian citizens and civil society organizations, CCIM will fearlessly bring the information to the people that matters to them and protect the gains.

CCIM is first and foremost an organization that strives to bring about fundamental change in Cambodian society, a society without violence and impunity and with full human rights and freedom of expression. We have a strong reputation for dealing with the tough issues and not walking away from controversy. Our audience will be attracted to reporting which is far-reaching, in-depth and intensive and always asking the tough questions.

Vision

“Everybody well informed, everybody empowered”

CCIM envisions a Cambodian society where everybody is well-informed and empowered to strengthen democratic governance and respect for human rights.

CCIM believes that a well-informed Cambodian society will expect and indeed demand good governance, and select leaders that will shape the society and economy in a way that will benefit the Cambodian people equitably. Independent news and information has a critical role to play in giving people the knowledge and confidence to make informed choices. CCIM is well positioned to play a key role in disseminating reliable, credible, balanced and trusted news and information via multi-media platforms. CCIM is also well placed to promote democratic rights and responsibilities to a large national audience.