ព័ត៌មានលម្អិត

( )

PATH

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 1684

លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 005

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : chansambor@path.org

គេហទំព័រ៖ :www.path.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (206) 285 3500

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.path.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@path.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Mail: PO Box 900922 | Seattle, WA 98109, USA | S

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

PATH is the leading innovator in global health. For nearly 40 years, PATH has been a pioneer in translating bold ideas into breakthrough health solutions, with a focus on child survival, maternal and reproductive health, and infectious diseases. PATH works in nearly 70 countries, primarily in Africa and Asia. Our multidisciplinary staffs range from scientists and experts in public health to policy and business strategists. More than 97 percent of our in-country staffs are locals.

Background

Since 1995, PATH has been a partner in Cambodia’s public health efforts. We are helping to support the reconstruction of a health system that was largely destroyed during the 1970s, building capacity across the public, private, and civil-society sectors. By collaborating with local and international partners—including government agencies, public- and private-sector health service providers, nongovernmental organizations, United Nations agencies, and community groups—we are addressing priority health issues and increasing the reach of lifesaving health interventions.

Value

At PATH, we value effective leadership at all levels of our organization. Our most senior leaders have a special responsibility to act with integrity, accept accountability, insist on excellence, and support innovation. They motivate and inspire PATH staff and our colleagues around the world.

Misssion

PATH mission is to improve the health of people around the world by advancing technologies, strengthening systems, and encouraging healthy behaviors.

Vision

PATH drives transformative innovation in pursuit of a bold vision: a world where health is within reach for everyone, no matter where they live.

Goal

PATH is committed to increase the use of lifesaving tools and drive child and maternal mortality curves down faster with innovation—with our eyes on solving the world’s greatest health challenges. We focus on the diseases and health constraints of the w