ព័ត៌មានលម្អិត

អូខិនដិន ( អូខិនដិន )

Ockenden Cambodia (OCKENDEN)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 34

ប្រអប់ Po : 2562

លេខទូរស័ព្ទ : 054 958 940 /023 721 935/023 987 735/012 693 953/0

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : nharn_ockenden@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :http://www.ockendencambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 987 735/054 958 940/012 42 12 42

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : ockenden.cam@online.com.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Klar Kon Village, Kampong Svay Commune, Sereisophoan Municipality, Banteay Meanchey Province, Cambodia.

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Ockenden Cambodia characterises itself as a development organisation, tending to concentrate on areas where there are most vulnerable rural communities (including displaced families, women headed households and handicapped people) and indigenous ethnic minority groups. All development activities have been designed and selected in a participatory approach and will be undertaken directly with the grassroots communities so as to strengthen local participation in the projects and create longer term sustainability.

Background

It has localised from Ockenden International since 1st April 2007 in order to continue the implementations of projects and to take all responsibilities handed over by Ockenden International, Ockenden Cambodia currently works in six different provinces in Cambodia ― five existing northwest provinces and one northeast province (Ratanakiri province.

Value

N/A

Misssion

In solidarity with partner institutions and host communities, Ockenden Cambodia aims to empower and improve the quality of life of poor and vulnerable Cambodian people.

Vision

All poor and vulnerable displaced people of Cambodia are socially integrated and live in self-sufficiency, peace and prosperity.

Goal

Empower target groups thereby enabling them to effectively and meaningfully participate in decision-making and community development projects affecting their lives.