ព័ត៌មានលម្អិត

សេវាប្រជាធិបតេយ្យ ( អ.ស.ប )

Democratic Service Organization (DSO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 011 738 344/016 486 344

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : molyon@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiasuperpages.com/sp/search/dt/27914-democratic-service-organization-

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Democratic Service Organization (DSO) aiming to share with the government, Other NGOs, Associations, Companies and humanitarian Organization to development the people living condition by providing food , Clothes and Provisional shelters to the poor , especially orphans , handicapped , widows and elderly people . DSO shares to education people particularly the youth dear the social , general Culture to strengthen the value of human of people as a whole , esp to share with the government in order to alleviate poverty

Background

Democratic Service Organization (DSO) is a non-profit organization , was established on 17 July 2000 . DSO was recognized on 23 August 2000 by Phnom Penh municipality and by the Ministry of interior on 17 July 2001. DSO was build with 29 voluntary builder’s initiation and other five provinces members. Presently, DSO get permission to open branches in the whole Country that issued on 29, March 2004. DSO intend to spread out its branches in 24 proving to work closely with people especially people in the remote areas .

Value

N/A

Misssion

N/A

Vision

N/A

Goal

N/A