ព័ត៌មានលម្អិត

ម៉ារីណុលកម្ពុជា ( )

Maryknoll (Maryknoll)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 46

ប្រអប់ Po : 632

លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 731

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : maryknollcambodia@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.maryknoll.com

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 914 941 7575

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.maryknoll.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Maryknoll, New York 105

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : New Zealand

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Maryknoll is a Catholic mission group which works in 35 countries around the world.

Background

Maryknoll was founded in the USA in 1911-12 in the United States.

Value

Our values are compassion, justice and service.

Misssion

Seedling of Hope will work with poor people living with HIV/AIDS to realise their rights and improve their quality of life.

Vision

For all people in Cambodia to enjoy dignity, equal rights and live in peace.

Goal

-We believe that all people are equal and we respect their diversity and talents. -We believe that all people have the right to live in peace with dignity. -We believe that all people have the rights to a quality of life which includes security, safety, health and independence. -We believe that all people have the right to determine their own future and the potential to solve their own problems. -We believe in mutual respect and are willing to share knowledge and experience with each other. -We respect the culture, tradition and religions of the people of Cambodia. -We believe in honesty and justice. -We value and encourage creativity. -Seedling of Hope is an effective, locally managed organization working with poor people living with HIV/AIDS to realize their rights, lead a meaningful life and achieve psycho-social and economic reintegration.