ព័ត៌មានលម្អិត

N/A ( N/A )

Baptist Missionary Association of the Philippines (BMAP)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 80

លេខទូរស័ព្ទ : 012 41 36 55

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : docfil1952@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (+63) 9209773901

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : N/A

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : N/A

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : BMAP, Bgy. Bubog, Talisay City, Negros Occidental,

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Philippines

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

BMAP: an holistic and integrated social and health development international NGO operating pro-poor programs and projects in Rattanakiri Province and Phnom Penh, Cambodia

Background

started its operations in Cambodia in 2006 enabling the poor populations improve their quality of holistic lives

Value

Sharing, compassion, care, solidarity, transparency

Misssion

Empowering the poor and disadvantaged Cambodians to manage holistically their well-being

Vision

To be a lead holistic development service organization to address the needs of the impoverished populations in Rattanakiri Province and depressed communities in Phnom Penh

Goal

To reach out to indigent rural communities in Rattanakiri and depressed areas in Phnom Penh in order to alleviate their sufferings and situation through multi-sectoral pro-poor program interventions