ព័ត៌មានលម្អិត

មណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា. ( )

Women’s Media Center of Cambodia (WMC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Rural Water & SanitationEducationHealthDecentralization and De-concentrationPublic Administrative ReformPublic Financial ManagementForestry and EnvironmentLegal and Judicial ReformFood and EnvironmentGenderMedia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Vuon Soviry

ប្រអប់ Ccc : 242

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 762

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@wmc.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.wmc.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Boeng Tumpun

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ :