ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការអន្តរជាតិបំរើសុខភាព​ប្រជាជន ( )

Population Service International/ Cambodia (PSI/C)

ប្រភេទ : Foreign NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Health

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Chi Socheat

ប្រអប់ Ccc : 416

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 210 814/ 023 987 404

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : gerneralinfo@psi.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.psi.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ :

Background

Population Services International (PSI) is the world’s leading social marketing organization, with programs in over 40 countries.

PSI started its activities in Cambodia in 1993 when it launched a social marketing campaign for Number One condoms, a brand that still has a significant market share in Cambodia. Since then, PSI/Cambodia has expanded to include programs focused on HIV , reproductive health and family planning, child survival, tuberculosis and malaria.

Population Services International/Cambodia is committed to evidence-based program interventions and engages in cutting-edge research throughout all health areas. Continual studies aim to understand supply and demand-side behaviors, such as drivers of healthy actions, and factors that encourage quality service provision by providers. In addition, PSI/Cambodia tracks the progress of interventions, ensuring measurable and positive results. Using innovative approaches as a foundation for all its programs, PSI/Cambodia continually strives to have more lasting and cost-effective impact throughout its health interventions.

Mission

PSI Cambodia’s mission is to improve the health of low-income and vulnerable Cambodians through affordable market-driven solutions in collaboration with the Royal Government of Cambodia.

Vision

PSI Cambodia’s vision is a Cambodia where low income and vulnerable people are empowered to take control of their health through access to sustainable markets for affordable and high quality products, services and health-related information.

PSI Cambodia is a strong and dynamic international organization of results-driven professionals, valued by the Royal Government of Cambodia, private sector and development organizations as a partner making a unique and essential contribution to Cambodia’s health through market-driven solution.